Joan Pitarch: “amus a iscrìere una costitutzione catalana”

Abbiamo intervistato Joan Elies Adell Pitarch, Direttore dell’Ufficio di Alghero della Delegazione del Governo Catalano in Italia sul lavoro che sta svolgendo questo ufficio e in generale sui rapporti politici ed economici tra Governo Catalano e Sardegna. l’intervista è bilingue sardo-catalano.

cat

(foto di  Marco Fiore)

  • Ite est sa Delegació del Govern a Itàlia Ofici de l’Alguer e cale traballu seis fatende?

(cat.) L’Ofici de l’Alguer és una seu de la nostra Delegació a l’estat italià, amb l’objectiu principal  de treballar amb les institucions sardes per la salvaguarda de l’alguerès. També volem facilitar l’impuls i el reforçament de les relacions econòmiques, empresarials, comercials i turístiques entre l’Alguer, Sardenya  i Catalunya.

(sard.) S’Ufìtziu de s’Alighera est una sede de sa Delegació nostra in s’Istadu italianu [ndt. Ufitzialmente galu gasi], cun s’obietivu printzipale de traballare cun sas istitutziones sardas pro s’amparu de s’aligheresu. Cherimus fintzas fatzilitare s’impulsu e su rinfortzamentu de sas relatziones econòmicas, de negòtziu, cummertziales e turìsticas intro s’Alighera, Sardigna  e Catalugna

  • Pro ite sos sardos e sos catalanos devent fraigare relatzione in cumone sena prus dimandare permissu a Roma e Madrid?

(cat.)Perquè tant Sardenya com Catalunya som dues velles nacions d’Europa, que, per créixer i incrementar el benestar dels nostres ciutadans necessiten tenir la sobirania en les decisions importants que afecten el nostre territori: des de les polítiques econòmiques, de transport o de mobilitat, fins les polítiques culturals, educatives i lingüístiques.

(sard.) Ca tantu sa Sardigna cantu sa Catalugna semus duas natziones betzas de Europa, chi, pro crèschere e annànghere su benistare de sos tzitadinos nostros ant bisòngiu de tènnere sa soberania in sas detzisiones de importu chi afetant su territòriu nostru: dae sas polìticas econòmicas, de trasportu o de mobilidade, finas a sas polìticas culturales, educativas i linguìsticas

  • A Cale puntu seis de su fràigu de s’indipendèntzia in Catalunya a pustis de sas eletziones in ue ant bìnchidu sos indipendentistas?

(cat.) Estem en ple procés de desconnexió de l’estat espanyol, al temps que estem creant estructures pròpies per poder assegurar el pas d’una regió d’Espanya a un nou estat d’Europa. El que nosaltres anomenem un procés constituent. Des del punt de vista polític, estem a l’espera si hi ha una oferta de celebració d’un referèndum per la independència de Catalunya (cosa poc probable). Si no es produeix això, redactarem una constitució catalana que haurà de ser refrendada per la majoria del poble català.

(sard.) Semus in prenu protzessu de disconnessione de s’Istadu ispanniolu, como chi semus fraighende istruturas pròpias pro pòdere assegurare su brincu de una regione de Ispagna a un’istadu nou de Europa. Su chi nois numenamus unu protzessu costituente. Dae su puntu de vista polìticu, semus in isetu de un’oferta de tzelebratzione de unu referendum pro s’indipendèntzia de sa Catalugna (cosa pagu probàbile). Si no acontesset, amus a iscrìere una costitutzione catalana chi at a èssere ratificada dae sa majoria de su pòpulu catalanu.

http://afersexteriors.gencat.cat/ca/representacio_a_l_exterior/delegacio-del-govern-a-italia/ofici-a-lalguer/