A si laureare in sardu est possìbile

beccu

Lisandru Beccu, classe 1986, istat in Silanos, laureadu in infermierìstica, ativista de s’Assòtziu Su Majolu, articulista in su giornale in rete Sa Gazeta

Ocannu ses istadu s’ùnicu a àere iscritu sa tesi de infermierìstica in sardu. Cumintzamus cun una pregunta de “turista”: podes ispiegare a sos letores nostros ite t’at ispintu a iscrìere sa tesi in sardu? In cale manera su sardu est ligadu a su tema chi as giutu in sa tesi?

Chi isca deo so istadu su primu a iscrìere una tesi de infermierìstica in sardu e pro como est s’ùnica tesi in sardu de su dipartimentu de meighina. S’ùrtimu traballu in sardu in unu dipartimentu sientìficu fiat de 30 annos a como. Su reladore fiat Bainzu Piliu, professore de chìmica.

In antis de totu custa tesi l’apo iscrita in sardu ca mi pariat bastante normale a lu fàghere. Posca fintzas ca apo chertu dare importu a sa limba nostra lassende unu documentu sientìficu a disponimentu pro totus. In prus, s’argumentu de sa tesi est de interessu mannu ca rapresentat unu problema mannu de s’ìsula nostra: su diabete de tipu 1.

Bides s’atzione tua comente a un’atzione militante, o est pro tene s’issèberu prus normale de su mundu?

Pro mene, comente apo giai naradu in antis, est unu sèberu normale, mescamente ca in sardu chistiono e iscrio cada die. Est beru però chi, a como, in Sardigna, sa situatzione linguìstica est drammàtica. Est custu su chi faghet intèndere s’atzione mia comente un’atzione militante o polìtica. Posca si cunsideramus chi su mundu de s’amministratzione pùblica e su mundu tecnològicu e sientìficu s’espressant petzi in italianu cumprendimus totu. Su mèritu duncas no est su meu, pagu ma seguru. Sunt sas istitutziones sas chi ant su demèritu.

Gente meda narat chi in sardu non si podet faeddare de sièntzia, ma ischimus chi sa sièntzia e sa tecnologia sunt prenas de latinismos, e tando est fàtzile meda truncare sas creèntzias comunes e sardizare totu su vocabulàriu chi nos serbit pro numenare sos ogetos de sa modernidade nostra. 

Custu est un’istereòtipu arraighinadu bene in sas concas de chie non connoschet sas dinàmicas de sas limbas e in custu casu de su sardu. Sigomente semus faeddende de una limba, devimus cunsiderare in automàticu chi podimus faeddare e iscrìere de cale si siat argumentu. Comente ais naradu bois etotu, su lèssicu sientìficu e tecnològicu de cada limba est prenu de paràulas de derivatzione latina e greca. Si custu non bastat, semus fintzas autorizados a leare in prèstidu dae àteras limbas sas paràulas chi in sardu non tenimus. Lu faghent sas àteras limbas e non bido pro ite non lu podimus fàghere cun su sardu.  Bos naro chi dificultade o problemas mannos non nd’apo tentu. Apo pregontadu cussìgios a amigos, a cumpàngios e a espertos petzi pro carchi duda.

Cale critèriu ortogràficu as impreadu? Pro ite pròpiu cussu? Amus bisòngiu de un’istandard?

Apo impreadu s’istandard gràficu isperimentale de sa Regione, sa LSC. Est una norma chi impreo a s’ispissu cando iscrio ca li dat autoridade a sa limba. Apo impreadu sa limba sarda comuna ca oramai connosco bene sas règulas e ca, a pàrrere meu, aunit totu su sardu sena lu partzire cun làcanas o barrieras. Si andamus a bìdere sunt sas matessi làcanas chi partzint sa conca de sos sardos. Ma non nche chèrgio intrare in chistiones de polìtica linguìstica.

Su chi devimus cumprèndere est su fatu chi in unas cantas situatziones dislindadas devimus impreare unu tzertu tipu de forma. Ca, si bi pensamus, s’impreu de cada die de una limba est diferente dae s’impreu professionale. In su sensu chi pro iscrìere una lìtera a un’amigu devo impreare unu lèssicu ispetzìficu, chi est diferente dae su lèssicu chi potzo impreare pro faeddare de informàtica o de meighina. Custu càpitat in totu sas limbas.

B’at pagos pretzedentes de tesi iscrita in sardu. Escluende su problema de sa cumpetèntzia, sa cantidade minore est pro tene unu problema mescamente burocràticu o est unu problema de birgòngia?

Ite dias cussigiare a sos istudiantes chi tenent una mesa intentzione de iscrìere sa tesi issoro in carchi limba de Sardigna? A pàrrere meu est siat unu problema de birgòngia e siat unu problema de abitùdine a s’impreu. Sa gente no l’ischit nemmancu cale est s’iter burocràticu pro pòdere presentare una tesi in sardu. Duncas, si est, cussu est unu problema chi benit a pustis. Su fatu est chi semus postos male meda. Sos pitzinnos e sos giòvanos faeddant e iscrient petzi in italianu. Cando lu faghent in sardu timent a fàghere faddinas. Custa faina est unu deterrente mannu e tocat de la cumbàtere.

S’apellu meu andat a totu sos giòvanos chi si devent laureare. S’ispera est sa chi deo potza fàghere de esempru a medas. A fàghere una tesi in sardu o in una de sas limbas de minoria est una faina de importu mannu ca dat dinnidade a sa limba nostra.

Si calicunu chi at s’idea de fàghere unu traballu gosi mi cheret pregontare cussìgios apo a èssere a disponimentu pro li ghetare una manu de agiudu.