Imparare sa limba che a traballu: Dimandas a Gloria Turtas

11903733_10207632196863558_3844658768719845028_n

Dimandas a Gloria Turtas a pitzu de s’esperièntzia sua de mastra de sardu in Germània.

1. Bortas meda si narat chi cun su sardu non si andat a logu, imbetze ses andada in Germània. A nos podes contare s’esperièntzia tua?

S’esperièntzia mea chin sa Germània incumintzat carchi annu fachet, in totu bi so istata duas vias pro motivos de istùdiu chin su programma Erasmus. Sa prima via so istata in una vidda acurtzu a Istoccarda pro dare carchi esame e imparare su tedescu: solu pro casu apo iscobertu chi in s’Universitate de cussa tzitate fachiant cursos de sardu e so andata a sichire una cunferèntzia. Sa die, est istatu un’ispantu abberu a videre gai metas istudentes interessatos e, tra cussos, apo connotu una pitzinna (tedesca semper) chi faeddaiat in sardu. A foras de Wagner, no ischia galu de totu custu interessamentu pro su sardu in Germània.
Sa secunda via apo àpitu sa possibilitate de torrare a s’èsteru presentande unu progetu de tirocìniu. Una die abbeglio sa Nuova Sardegna e lego chi unu professore tedescu aiat fatu unu cursu de sardu in Germània; l’apo iscritu deretu una mail bilingue, in sardu e in tedescu. Sa cosa prus difitzile in cussu mamentu est istata a usare su sardu in manera “formale”, incumintzande da “Gentile professore” o “Cordiali saluti”; una cosa chi, si bi pesso, non mi fit mai capitata in totu sa carriera universitària in Sardigna. Pacas dies dopo, su professore m’at cramatu dimandàndemi si cheria facher unu cursu de sardu pro sos istudentes de s’Universitate: unu cursu de grammàtica base (artìculos, pronùmenes, verbos) acumpantzatu dae letziones de cultura. Sos istudentes fint totu interessatos e motivatos: m’ammento chi, sa die chi los apo fatos jocare a sa murra pro lis imparare sos numeros, una pitzinna su sero m’at iscritu in whatsapp chi aiat jocatu a sa murra totu su sero chin s’amoratu suo e chi, un’atera via, una pitzinna fit totu cuntenta ca aiat connotu unu sardu e chi b’aiat iscambiatu carchi paraula. Aiant cumpresu deretu chi su sardu est una limba via e chi si potiat usare in foras de sa crasse, e fit propriu su chi lis cheria trasmìtere.

2. Como chi ses torrada, tenes àteros progetos pro sa limba sarda?

Prima de totu so iscriende sa tesi de laurea magistrale, chi pertocat semper su sardu; sa de sa làurea triennale l’apo fata in linguìstica sarda, e mi piaghiat a sichire in custu caminu. Mi so laureande in Lìteras e, pessande a su tempus imbeniente, mi diat piaghere a travagliare in sas iscolas e mancari facher carchi progetu. Pro como apo duos àteros progetos, unu de tradutzione e unu de indàgine linguìstica uve travàglio chin àteras pessones.

3. Ite si diat a fàghere pro torrare a batire s’impreu de sa limba in sas comunidades nostras?

Pesso chi sa cosa prus importante, ma no est contu de novu, siat a incumintzare dae sas iscolas: bisontzat chi sos mastros sient formatos e chi s’insegnamentu in sardu siet regolare. Metas vias su problema no est solu chi sos babbos e sas mamas non faeddant in sardu a sos pitzinneddos, ma puru chi in iscola sa limba de sas mastras, de sos cumpantzeddos e duncas de su jocu no est su sardu. Apo connotu pitzinnos chi finas a sos 4-5 annos faeddaiant in famìglia petzi in sardu, ma dopo chi annaiant a s’iscola materna o elementare ghiraiant a domo faeddande solu in italianu.
Numenande pròpiu sas “comunidades”, sicundu mene su travàgliu de s’iscola devet chircare de acurtziare non solu sos pitzinnos a su sardu, ma finas sas famìglias issoro, chircande sa collaboratzione de sos parentes chi galu ischint faeddare in sardu. Comente non bastat solu su sardu in domo, non bastat nemmancu su de s’iscola.

4. Tue no impreas sa grafia istandard, ma pro como preferis impreare sa faeddada tua fintzas iscriende. Non pensas chi sena s’istandard su sardu at a abbarrare una limba chi no est ufitziale, e tando at a èssere intesa che a unu dialetu dae sos sardos matessi?

Jeo non so contra a un’istandard, assolutamente, est làtinu chi unu ente regionale non potat facher documentos in dontzi faeddu de Sardigna, e gai puru unu giornale o unu libru non potat essire in chentu variantes. Non mi òcupo de polìtica linguìstica, apo fatu custu issèperu solu ca a livellu didàticu e in cussu mamentu, mi pariat sa cosa mentzus. Pro nàrrere, pro cussu cursu fatu in Germània b’aìamus pacas oras sa chita e, vocàndenche sa cultura, in su tempus chi restaiat mi pariat prus importante a lis imparare a fàchere un’arrejonu pràticu chi unu testu iscritu.
Semper a livellu didàticu, un’esperièntzia chi m’at fatu pessare est istata cando apo dèvitu travagliare chin sos pitzinnos de una vidda pro un’àteru progetu, uve s’obietivu non fit de lis imparare su sardu ma de vìdere comente l’ischiant. Dopo de lis aer datu unu testu in su faeddu de sa vidda, custos pitzinnos ghiraiant a domo issoro totu cuntentos dimandande su significatu de sas parulas chi aiant imparatu in crasse, torrande a dare su “testimone” a sa famìglia chi fit prus cuntenta de issos de los poter ajuare. E tando, m’apo pessatu chi custa potet esser una prima “collaboratzione” iscola-famiglia chi potet funtzionare, mescamentu a s’incomintzu: chi sos pitzinnos ghirent a domo e chi in domo los potant ajuare a facher sos cròmpitos, chi imparent comente si narat una paràula chi potent usare deretu in cussa comunitate, lassande a unu secundu livellu “comente si iscriet”. Chi poi, no est chi una limba “faeddata” no apat règulas de iscritura, bisontzat imparare chi sas paragògicas non si iscrient, chi totu sas consonantes a sa fine cherent iscritas… e custa puru est una prima “alfabetizatzione” chi servit a un’istandard. Totu dipendet dae su livellu de sa crasse; cando sa cumpetèntzia de su sardu at a esser prus forte, ant a dever imparare issos puru s’istandard.