Su Mortu Mortu

llA ri dì d’oggi, li tradizioni nostrhi so andendi sempri più ipparendi pà lagà lu loggu a chissi chi n’arribani innè fora, pa dinni una Halloween, una festha chi pari più un “carrasciari” cunsumisthigu chi althru.

Innè noi, basthamenti, li mosthi s’ammintabani cun la festha di “Li mosthi mosthi” o “Su mortu mortu” in sardhu, i ra notti drentu a lu 31 di santuaini e lu 1 di Santandria.
Li femmini, candu l’ommini erani fora di casa pa trabaglià, priparàbani li pabassini, altrhi dozzi e la tzena, addabboi apparicciavani ra banca e puniani unu piattu cun lu magnà chi priffiriani li mosthi, un pezzu di pàni, una tatza d’eba o vìnu. Tuttu ghisthu kena mai la furchetta o lu cultheddu, acchì si cridia chi li morthi pudiani fa mari a ga v’era in casa. I ra janna o i ri baschoni, dubia d’assè postha la “candera isthiarigga” cumenti tandu si dizzia, pà fa luzzi a li mosthi.

Li pitzinni, visthuddi cun lu chi acciappabani, isciani in carrera a priguntà figga secca, mera, nozi o calchi soldhu, e si dazziani in ciambu prighieri pa onorà li mosthi, acchì no erani da timì, dizziani l’antigghi. Inveci, ri piccinneddi d’abà andani a zoccà la janna e prigunteggiani “Dolcetto o scherzetto”, cumenti fazzini in America ma puru in Inghilterra, ca sigundu eddi, si dizzi chi in chissa notti jirani l’ipiriti marigni. Chistha è la diffarentzia drentu la nostrha festha e la d’eddi.

Si cuntàba puru, sempri i ra notti drentu a lu 31 di santuaini e lu 1 di santandria, chi v’erani li fantàsimi di chisthi fraddi chi faràbani in pruzissioni, accuguddaddi e cun li caddeni a li giambutzi, da la geja di Santu Jagu di Taniga (abà San Camillo, i la carrerra beccia pa andà a Sossu), pa avviassi a ru campusantu.

Pianu pianu, tutti chishti gosi pari siani andendi e ipparendi, pa dà loggu a ri più nobi e famosi custhumi chi so arribiddi da fora ma, pa furthuna, vi so passoni chi in ri ziddai e in li biddi di la Sardigna, so fendi di ru tuttu pa ammintà a ri pitzinni d’oggi cuari so li nosthri tradizioni e li nosthri radizzi, siddaddu e patrimòniu di l’isthòria sassaresa e sardha tutta.