Cale sardu?

Sa redatzione de Pesa Sardigna at indiritzadu sas matessi preguntas a bator espertos de limba sarda intre sos prus connotos.

Amus chèrridu fàghere unas cantas preguntas chi a s’ispissu interessant a sas persones chi si acùrtziant a su sardu, ma l’ant intesu pagu meda o non tenent unu modellu particulare de pòdere sighire.

Sende chi antis de totu nos depimus interrogare si una pregunta podet èssere giusta o nono, amus pedidu si est lìtzitu a si preguntare cale sardu faeddare. Su bisòngiu nostru beniat dae una de sas preguntas prus distrutoras chi si podent fàghere in custu clima de diglossia, in ue cada dialetu de su sardu (cada manera locale de lu faeddare) est cunsideradu che a limba non-cumprensìbile cun sas àteras faeddadas locales. Giai chi pensamus chi custa siat una veridade solu in unu sistema sotziale in ue s’impreu de su sardu est una birgòngia, o in ue non b’at ufitzialidade, o in ue bi sunt semper pregiudìtzios chi ammisturant cuntzetos polìticos a cuntzetos cun una fartza marca de iscientifitzidade, amus intentadu de fàghere craresa preguntende a chie ammanìgiat dados sientìficos e chie si est ocupadu de polìtica linguìstica.

Chie non tenet perunu ligàmene cun su sardu, e in Sardigna b’at gente meda, s’atzapat a cumintzare s’imparòngiu dae unu puntu cale si siat, in pràtica. Amus preguntadu dae cale dialetu si podet inghitzare a l’imparare, ca como, in su 2018, tenimus prus chi un’istandard ortogràficu ma, afortunadamente – diant nàrrere tzertunos – perunu ufitziale de pronùntzia.

A pustis preguntamus si podimus ammisturare intre sos dialetos. Non totu sos chi cherent imparare su sardu sunt nadios sardos, difatis. Sigomente b’at puristas chi narant chi no andat bene a ammisturare e bisòngiat de isseberare una pronùntzia e unu lèssicu locale ebbia, cherìamus ischire si b’esseret un’alternativa a su chi narat carchi unu, overas chi siat mègius a faeddare italianu, e tando a lassare istare su sardu, imbetze de sighire a lu chèrrere faeddare e ammisturare intre sos faeddos locales de su sistema-limba de su sardu.

Su sardu cheret iscritu e duncas pedimus cussìgios pro lu cumintzare a imparare. A custu sighit sa pregunta si si devent imparare prus ortografias e pro ite.

De seguru a gente meda no interessat a intrare in sa cherta de s’ortografia e at intentadu ebbia de ischire cale diat èssere sa manera de rapresentare sa limba. Custu est pràghidu a sardos meda chi si poniant su problema antis de iscrìere, ma ant isseberadu comente rapresentare su sardu sena intrare in peruna dibata. In s’ìnteri, b’at àpidu gente chi ant preferidu a impreare s’italianu pro no faddire iscriende o pro ammustrare, sena lu chèrrere, s’afetzione a su tema de sa limba chi diat èssere istada mègius suta sa limba-cobertura de s’italianu chi cun una grafia ufitziale cale chi esseret. Tando amus regòllidu cussìgios pro si alfabetizare.

In fines, sa pregunta est cales ainas lis parent bonas pro cumintzare a imparare su sardu, si b’at libros de testu o si b’at sitos internet.

A bois sa letura de sas rispostas de Roberto Bolognesi, Pepe Coròngiu, Màriu Pudhu, Diegu Corràine.

Bidi puru

Cale sardu depo imparare, Roberto Bolognesi?
Cale sardu depo imparare, Pepe Coròngiu?
Cale sardu depo imparare, Màriu Pudhu?