Cale sardu depo imparare, Pepe Coròngiu?

Per il ciclo di interviste Cale Sardu?

Intervista a Giuseppe Coròngiu

S’imparòngiu de su sardu, ma fintzas de àteras limbas de Sardigna, est in custu momentu istòricu torrende a èssere unu problema de importu in sa sotziedade isulana moderna.

Sigomente est iscontadu chi chie lu chèrgiat imparare siat semper sardu, e duncas a su nessi faeddet s’italianu, belle totu sos isfortzos e su materiale didàticu sunt pro italòfonos chi cherent torrare a imparare sa limba de su logu pro deghinas de cajones o pro gente chi giai connoschet sa limba ma at bisòngiu de una manera de la iscrìere.

Lìtzitu est a si preguntare cale sardu faeddare? Bisòngiu b’at de l’isseberare?

No est lìtzitu cando est una provocatzione polìtica o sinnu de ignoràntzia. Sa polìtica linguìstica at camminadu e non semus a s’annu zero. A bisu meu, pro faeddare, cadaunu podet seberare su sardu chi connoschet mègius. A bortas est su de sa bidda, a bortas est su chi at intesu de prus. Su sistema pro sa limba sarda prevedit a dies de oe sa libertade in sa pronùntzia.

E chie non tenet perunu ligàmene cun su sardu, dae cale dialetu podet inghitzare a l’imparare?

Pro cussos chi no ant unu sardu ‘domèsticu’ o nativu, o pro sos istràngios, est mègius a comintzare  e a sighire cun su sardu standard. Gasi comente est in cada limba normale.

A podimus ammisturare intre sos dialetos, si implicamus chi non semus nadios sardos? O no andat bene e bisòngiat de isseberare una pronùntzia e unu lèssicu locale ebbia?

Sa limba sarda comuna iscrita est unu sistema abertu e flessìbile a manera bastante. Sa chistione est chi depimus a mala bògia barigare su mundu istrintu de su dialetu e punnare a unu cuntzetu de limba comunitària. Duncas, cada paràula de cada dialetu no est esclusiva de cussu dialetu, ma est de sa limba sarda. E deo la potzo e la depo impreare o nessi cumprèndere. Una limba digna de custu nùmene si fràigat a custa manera. Abandonamus s’auto-colonialismu linguìsticu.

Dae chi si depet imparare a l’iscrìere, dae ue cussìgias de cumintzare a l’imparare? A si devent imparare prus ortografias? E pro ite?

Cursos si nde faghent, non medas, ma bi nd’at. Deo cussìgio de fàghere petzi sos cursos fundamentados subra sa LSC. Sos àteros non serbint a nudda si nono a arressare su protzessu de istandardizatzione. Deo so pro una limba normale chi, comente sas àteras, apat una ortografia ebbia. Chie non narat gasi est unu colonizadu-orientalizadu.

Pro chie non cheret intrare in sa cherta de s’ortografia, ite li dias cussigiare pro si alfabetizare?

 Fàghere unu cursu LSC fatu de gente cumpetente è sèria.

Cales ainas ti parent bonas pro cumintzare a imparare su sardu? Cales libros de testu? Cales sitos internet?

Si podet lèghere sa grammàtica de sa Regione e cussa de Porcheddu, lèghere e cumprèndere sos libros iscritos a norma. Bi nd’amus de bonos e finas clàssicos internatzionales. E medas sunt a in donu e in su giassu ufitziale de sa Regione. Comente blog sinnalo Limba Sarda 2.0 ca est ativu dae su 2011 e isparghinat testos a norma semper apentados.

Giuseppe (Pepe) Coròngiu, de Làconi, est literadu e est istadu diretore de su Servìtziu Limba Sarda de sa Regione Autònoma de Sardigna dae su 2006 a su 2014.

Bidi puru

Cale sardu depo imparare, Roberto Bolognesi?
Cale sardu depo imparare, Màriu Pudhu?