Cale sardu depo imparare, Diegu Corràine?

Per il ciclo di interviste Cale Sardu?

Intervista a Diegu Corràine

S’imparòngiu de su sardu, ma fintzas de àteras limbas de Sardigna, est in custu momentu istòricu torrende a èssere unu problema de importu in sa sotziedade isulana moderna.

Sigomente est iscontadu chi chie lu chèrgiat imparare siat semper sardu, e duncas a su nessi faeddet s’italianu, belle totu sos isfortzos e su materiale didàticu sunt pro italòfonos chi cherent torrare a imparare sa limba de su logu pro deghinas de cajones o pro gente chi giai connoschet sa limba ma at bisòngiu de una manera de la iscrìere.

Lìtzitu est a si preguntare cale sardu faeddare? Bisòngiu b’at de l’isseberare?

Sigomente sa limba tenet sentidu si la faeddamus cun àtere, amus a imparare sa variedade chi tratant in su logu in ue istamus. Su sardu —una variedade cale si siat— lu podimus imparare dae chie lu faeddat, in famìlia o in sa bidda. In casu chi custu non siat possìbile, lu podimus imparare dae sos libros, comente in cale si siat àtera limba.

E chie non tenet perunu ligàmene cun su sardu, dae cale dialetu podet inghitzare a l’imparare?

Cale si siat limbàgiu o dialetu tenet sos caràteres e sa capatzidade de espressare su mundu chi nos inghìriat. Duncas andat bene su dialetu chi tenimus praticamente s’ocasione de imparare o su chi nos paret mègius. Bastis chi siat.

A podimus ammisturare intre sos dialetos, si implicamus chi non semus nadios sardos? O no andat bene e bisòngiat de isseberare una pronùntzia e unu lèssicu locale ebbia?

In definitiva podimus cunsiderare cale si siat dialetu unu misturu cun unu/prus dialetos chi nos inghiriant: totu est sardu. Su problema no est de misturare ma de lu faeddare bene, de “misturare” bene! Su misturu est naturale in pessones (cummertziantes, pastores, etc.) chi girant o ant giradu in Sardigna pro traballu.

Dae chi si depet imparare a l’iscrìere, dae ue cussìgias de cumintzare a l’imparare? A si devent imparare prus ortografias? E pro ite?

B’at giai propostas ufitziales coerentes e bonas, comente sa LSC. Sa comodidade de una norma de riferimentu est manna, ca cunsentit de cuncambiare messàgios in totu sa Sardigna e in foras, comente in cale si siat logu e limba.

Pro chie non cheret intrare in sa cherta de s’ortografia, ite li dias cussigiare pro si alfabetizare?

Ma si unu no nd’est cumbintu, a su nessi chi s’ortografia no ufitziale chi isseberamus siat coerente e chi sa limba siat cantu prus possìbile lìbera dae italianismos inùtiles! Bastis chi siat in sardu bene iscritu, lu repito. A bias, difatis, su de no atzetare sa norma ufitziale est petzi un’iscusa pro sighire cun… s’italianu. S’iscritura agiuat a mantènnere sos messàgios in su tempus e a los ispainare in su logu. Duncas bisòngiat pro publicare libros, ditzionàrios e manuales pro imparare sa limba. Si est beru chi sa gente est torrende a sa limba, est finas beru chi semus perdende in cantidade de pessones chi faeddant su sardu e in calidade de sa limba. O, forsis, custa cussèntzia noa est creschende pròpiu ca s’est abbigende de custos dannos e est timende s’iscumparta de sa limba. Duncas sos libros e mescamente s’iscola sunt capatzos de imparare su sardu. Bastis chi su sardu siat presente in cale si siat òrdine de iscola comente matèria e comente mèdiu pro imparare totu sas matèrias.
E tou custu lu podimus otènnere petzi si tenimus a su nessi una norma generale e comuna de ortografia in su lèssicu e in sa terminologia chi cunsentint s’ammodernamentu de su sardu in sas sièntzias e in sas tècnicas, in cale si siat logu e impreu.

Cales ainas ti parent bonas pro cumintzare a imparare su sardu? Cales libros de testu? Cales sitos internet?

Bi nd’at publicadas dae editores sardos, ma sunt pagas, est beru. Su malu de totu custu est chi sa limba est dèbile ca no est agiuada, comente acuntesset in aterue, dae sos movimentos polìticos. E sos movimentos polìticos in Sardigna sunt dèbiles ca òperant in italianu, ca non creent a beru chi su sardu siat su motore de s’identidade natzionale nostra, ma siat petzi un’elementu in prus de sa cultura nostra. Finas a cando custos movimentos ant a operare in sa limba dominante, su sardu at a èssere semper prus dèbile.

Sende gasi, tocat a si dare ite fàghere pro ammaniare ainas pro imparare, ma, mescamente, bi cheret voluntade… de imparare. Ca mi paret chi, de totus sos chi “abbòghinant” in favore de su sardu, sunt pagos sos chi leghent in sardu. E custu est malu pro s’editoria in sardu e pro sa limba matessi. E si non si movet su guvernu sardu, pro sa limba, tocat chi lu fatzant sos privados, chi si tratet de impresa o de assòtzios linguìsticos basados in su voluntariadu. Bi cheret voluntariadu meda pro su progressu de su sardu, comente nos imparant àteras limbas. Catalanu, galitzianu, bascu, etc.

Diegu Corràine, de Orgòsolo, est istudiosu de limba sarda e tradutore, membru de sas commissiones incarrigadas de sas propostas de normas iscritas de sa Limba Sarda Unificada (LSU) e de sa Limba Sarda Comuna (LSC).

Bidi puru:

Cale sardu depo imparare, Màrio Pudhu?
Cale sardu depo imparare, Pepe Coròngiu?
Cale sardu depo imparare, Roberto Bolognesi?