Cale sardu depo imparare, Pepe Coròngiu?

Per il ciclo di interviste Cale Sardu?

Intervista a Giuseppe Coròngiu

S’imparòngiu de su sardu, ma fintzas de àteras limbas de Sardigna, est in custu momentu istòricu torrende a èssere unu problema de importu in sa sotziedade isulana moderna.

Sigomente est iscontadu chi chie lu chèrgiat imparare siat semper sardu, e duncas a su nessi faeddet s’italianu, belle totu sos isfortzos e su materiale didàticu sunt pro italòfonos chi cherent torrare a imparare sa limba de su logu pro deghinas de cajones o pro gente chi giai connoschet sa limba ma at bisòngiu de una manera de la iscrìere.

Lìtzitu est a si preguntare cale sardu faeddare? Bisòngiu b’at de l’isseberare?

No est lìtzitu cando est una provocatzione polìtica o sinnu de ignoràntzia. Sa polìtica linguìstica at camminadu e non semus a s’annu zero. A bisu meu, pro faeddare, cadaunu podet seberare su sardu chi connoschet mègius. A bortas est su de sa bidda, a bortas est su chi at intesu de prus. Su sistema pro sa limba sarda prevedit a dies de oe sa libertade in sa pronùntzia.

E chie non tenet perunu ligàmene cun su sardu, dae cale dialetu podet inghitzare a l’imparare?

Pro cussos chi no ant unu sardu ‘domèsticu’ o nativu, o pro sos istràngios, est mègius a comintzare  e a sighire cun su sardu standard. Gasi comente est in cada limba normale.

A podimus ammisturare intre sos dialetos, si implicamus chi non semus nadios sardos? O no andat bene e bisòngiat de isseberare una pronùntzia e unu lèssicu locale ebbia?

Sa limba sarda comuna iscrita est unu sistema abertu e flessìbile a manera bastante. Sa chistione est chi depimus a mala bògia barigare su mundu istrintu de su dialetu e punnare a unu cuntzetu de limba comunitària. Duncas, cada paràula de cada dialetu no est esclusiva de cussu dialetu, ma est de sa limba sarda. E deo la potzo e la depo impreare o nessi cumprèndere. Una limba digna de custu nùmene si fràigat a custa manera. Abandonamus s’auto-colonialismu linguìsticu.

Dae chi si depet imparare a l’iscrìere, dae ue cussìgias de cumintzare a l’imparare? A si devent imparare prus ortografias? E pro ite?

Cursos si nde faghent, non medas, ma bi nd’at. Deo cussìgio de fàghere petzi sos cursos fundamentados subra sa LSC. Sos àteros non serbint a nudda si nono a arressare su protzessu de istandardizatzione. Deo so pro una limba normale chi, comente sas àteras, apat una ortografia ebbia. Chie non narat gasi est unu colonizadu-orientalizadu.

Pro chie non cheret intrare in sa cherta de s’ortografia, ite li dias cussigiare pro si alfabetizare?

 Fàghere unu cursu LSC fatu de gente cumpetente è sèria.

Cales ainas ti parent bonas pro cumintzare a imparare su sardu? Cales libros de testu? Cales sitos internet?

Si podet lèghere sa grammàtica de sa Regione e cussa de Porcheddu, lèghere e cumprèndere sos libros iscritos a norma. Bi nd’amus de bonos e finas clàssicos internatzionales. E medas sunt a in donu e in su giassu ufitziale de sa Regione. Comente blog sinnalo Limba Sarda 2.0 ca est ativu dae su 2011 e isparghinat testos a norma semper apentados.

Giuseppe (Pepe) Coròngiu, de Làconi, est literadu e est istadu diretore de su Servìtziu Limba Sarda de sa Regione Autònoma de Sardigna dae su 2006 a su 2014.

Bidi puru

Cale sardu depo imparare, Roberto Bolognesi?

Cale sardu depo imparare, Roberto Bolognesi?

Per il ciclo di interviste Cale Sardu?

Intervista a Roberto Bolognesi

S’imparòngiu de su sardu, ma fintzas de àteras limbas de Sardigna, est in custu momentu istòricu torrende a èssere unu problema de importu in sa sotziedade isulana moderna.

Sigomente est iscontadu chi chie lu chèrgiat imparare siat semper sardu, e duncas a su nessi faeddet s’italianu, belle totu sos isfortzos e su materiale didàticu sunt pro italòfonos chi cherent torrare a imparare sa limba de su logu pro deghinas de cajones o pro gente chi giai connoschet sa limba ma at bisòngiu de una manera de la iscrìere.

Lìtzitu est a si preguntare cale sardu faeddare? Bisòngiu b’at de l’isseberare?

Su sardu chi bolet imparadu est cussu prus acanta a is sentidos tuos.

E chie non tenet perunu ligàmene cun su sardu, dae cale dialetu podet inghitzare a l’imparare?

Su sardu qui ddi benit prus fatzile a intender. Su sardu de sa gente qui tenet a ingiriu suo.

A podimus ammisturare intre sos dialetos, si implicamus chi non semus nadios sardos? O no andat bene e bisòngiat de isseberare una pronùntzia e unu lèssicu locale ebbia?

Pro unu qui non est sardu, non ddi faet nudda cale sardu imparat. Fintzas un’ammesturu andat bene. E andant bene puru is interferentzias de ateras linguas, a su mancu in s’incumentzu. Sa cosa prus de importu est a ddu praticare, su sardu. E est pro cussu ca est semper mellus a si ponner cun sa bariante qui unu intendet de prus. Is linguas bolent imparadas in sa manera prus naturale possibbile, come faent is pipios.

Dae chi si depet imparare a l’iscrìere, dae ue cussìgias de cumintzare a l’imparare? A si devent imparare prus ortografias? E pro ite?

Sa cosa prus de importu est a arribbare a tenner una cumpetentzia passiva. Duncas ascurtare e legher meda. Legher totu su pagu chi s’agatat. Pro imparare a scrier, pro unu qui non est sardu, b’at prus tempus qui non sartitzu. Cando amus a tenner un’ortografia ufitziale nde torramus a faeddare.

Pro chie non cheret intrare in sa cherta de s’ortografia, ite li dias cussigiare pro si alfabetizare?

Legher totu su qui agatat, ma prus que a totu sa pagu literadura bona qui tenimus.

Cales ainas ti parent bonas pro cumintzare a imparare su sardu? Cales libros de testu? Cales sitos internet?

Libros de testu bonos fintzas a immoe non nd’apo bidu. Ma non apo ne.mancu bidu totu. Legher literadura, contos e cosas interessantes. E a si ghetare in mesu a is discussiones. Non at a morrer nemos dae is faddinas de unu qui est incumentzende.

Roberto Bolognesi, de Biddamassàrgia, est unu linguista laureadu in s’universidade de Amsterdam, in ue at fatu chirca, e chi como insingiat latinu in Olanda. 

Bidi puru

Cale sardu depo imparare, Pepe Coròngiu?

Cale sardu?

Sa redatzione de Pesa Sardigna at indiritzadu sas matessi preguntas a bator espertos de limba sarda intre sos prus connotos.

Amus chèrridu fàghere unas cantas preguntas chi a s’ispissu interessant a sas persones chi si acùrtziant a su sardu, ma l’ant intesu pagu meda o non tenent unu modellu particulare de pòdere sighire.

Sende chi antis de totu nos depimus interrogare si una pregunta podet èssere giusta o nono, amus pedidu si est lìtzitu a si preguntare cale sardu faeddare. Su bisòngiu nostru beniat dae una de sas preguntas prus distrutoras chi si podent fàghere in custu clima de diglossia, in ue cada dialetu de su sardu (cada manera locale de lu faeddare) est cunsideradu che a limba non-cumprensìbile cun sas àteras faeddadas locales. Giai chi pensamus chi custa siat una veridade solu in unu sistema sotziale in ue s’impreu de su sardu est una birgòngia, o in ue non b’at ufitzialidade, o in ue bi sunt semper pregiudìtzios chi ammisturant cuntzetos polìticos a cuntzetos cun una fartza marca de iscientifitzidade, amus intentadu de fàghere craresa preguntende a chie ammanìgiat dados sientìficos e chie si est ocupadu de polìtica linguìstica.

Chie non tenet perunu ligàmene cun su sardu, e in Sardigna b’at gente meda, s’atzapat a cumintzare s’imparòngiu dae unu puntu cale si siat, in pràtica. Amus preguntadu dae cale dialetu si podet inghitzare a l’imparare, ca como, in su 2018, tenimus prus chi un’istandard ortogràficu ma, afortunadamente – diant nàrrere tzertunos – perunu ufitziale de pronùntzia.

A pustis preguntamus si podimus ammisturare intre sos dialetos. Non totu sos chi cherent imparare su sardu sunt nadios sardos, difatis. Sigomente b’at puristas chi narant chi no andat bene a ammisturare e bisòngiat de isseberare una pronùntzia e unu lèssicu locale ebbia, cherìamus ischire si b’esseret un’alternativa a su chi narat carchi unu, overas chi siat mègius a faeddare italianu, e tando a lassare istare su sardu, imbetze de sighire a lu chèrrere faeddare e ammisturare intre sos faeddos locales de su sistema-limba de su sardu.

Su sardu cheret iscritu e duncas pedimus cussìgios pro lu cumintzare a imparare. A custu sighit sa pregunta si si devent imparare prus ortografias e pro ite.

De seguru a gente meda no interessat a intrare in sa cherta de s’ortografia e at intentadu ebbia de ischire cale diat èssere sa manera de rapresentare sa limba. Custu est pràghidu a sardos meda chi si poniant su problema antis de iscrìere, ma ant isseberadu comente rapresentare su sardu sena intrare in peruna dibata. In s’ìnteri, b’at àpidu gente chi ant preferidu a impreare s’italianu pro no faddire iscriende o pro ammustrare, sena lu chèrrere, s’afetzione a su tema de sa limba chi diat èssere istada mègius suta sa limba-cobertura de s’italianu chi cun una grafia ufitziale cale chi esseret. Tando amus regòllidu cussìgios pro si alfabetizare.

In fines, sa pregunta est cales ainas lis parent bonas pro cumintzare a imparare su sardu, si b’at libros de testu o si b’at sitos internet.

A bois sa letura de sas rispostas de Roberto Bolognesi, Pepe Coròngiu, Màriu Pudhu, Diegu Corràine.

Bidi puru

Cale sardu depo imparare, Roberto Bolognesi?

Cale sardu depo imparare, Pepe Coròngiu?

Indipendentismo popolare o reazionario?

di Andrìa Pili

Gli italianisti che sostengono l’inserimento dell’insularità in Costituzione e gli indipendentisti del PdS hanno una cosa in comune: le loro tesi, per vie diverse, giungono ugualmente all’assoluzione della classe dirigente sarda. L’idea di “convergenza nazionale sarda” del PdS – che si pone l’obiettivo di unire “il maggior numero di forze, escludendo solo quelle razziste, fasciste, violente”, senza “nessuna preclusione” in favore di “una campagna elettorale competitiva col governo” e per “creare più poteri per i sardi” (cito il segretario Maninchedda, dall’Unione Sarda del 10 gennaio) – si basa sull’idea che ogni soggetto politico operante in Sardegna sia naturalmente portato, di per sé, a fare gli interessi della maggioranza dei sardi. La colpa è tutta del potere esterno. I partiti e gli individui che hanno detenuto il potere politico in Sardegna avrebbero compiuto degli errori in totale buona fede; si tratta soltanto di persone non ancora convinte dell’indipendenza ma che possono diventarlo. Sarebbe tutta una questione di Fede. Non di conflitto sociale, quindi di scelte compiute in nome di determinati interessi, al fine di conservare uno stato di cose vantaggioso per il ceto politico-clientelare sardo e dannoso per la maggioranza.

Lenin aveva scritto: “Senza teoria rivoluzionaria non vi può essere movimento rivoluzionario”. Penso sia interessante guardare all’ideologia che porta alla giustificazione di un’alleanza fra una parte dell’indipendentismo e il Partito Democratico sardo (in atto dal 2014, saltata per queste legislative ma pronta per essere riproposta l’anno prossimo; è già rilevante solo il fatto che si possa pensare). Penso che leggere qualche passaggio del cosiddetto “Manuale di Indipendenza Nazionale”, scritto dall’attuale presidente del PdS, possa aiutare a comprendere le idee confuse che fanno da paravento ad un modo di agire così incoerente per gli interessi dell’emancipazione nazionale e sociale.

L’aspetto che mi ha più colpito del testo è l’approccio “microfondato” all’indipendenza. Mi pare che si guardi al «popolo sardo» come ad una moltitudine indistinta di individui, ad una sommatoria di singoli sardi da convincere affinché aderiscano ad un’ideologia. Peggio: l’indipendentismo sembra diventare quasi una Fede. Così, essere indipendentista non significa più semplicemente volere uno Stato sardo formalmente indipendente (e quindi ciò potrebbe racchiudere i progetti politici più disparati, dalle ideologie più nobili e legittime fino a quelle più aberranti) ma aderire ad una fede (“l’indipendenza sarà … anche di quelli che oggi credono di non crederci”), avere un particolare atteggiamento (“godere immensamente dalla condivisione di ogni piccola o grande vittoria”) o un modo di agire (“impegnarsi quotidianamente”, “prendersi la responsabilità di governare per quanto possibile la Sardegna come il nostro Stato futuro”).

La nascita del cosiddetto “nuovo indipendentismo” viene inquadrata – in maniera direi mistica, senza considerare le particolari condizioni sociali, economiche, politiche della Sardegna, dell’Italia e dell’Europa che hanno creato una condizione favorevole alla crescita di un movimento indipendentista e permesso una maggiore diffusione dei suoi messaggi – in “questo sereno coraggio (…) questa fiducia in una visione diversa dei sardi e del loro futuro”. Inoltre, dire che ci sono dei sardi che “ancora non sanno di essere indipendentisti” e dire che l’indipendenza è di “tutti i sardi”, oltre a sembrare un essenzialismo, omette completamente l’esistenza di interessi concreti, oggettivi, al di là della condizione soggettiva, che fanno sì che uno sostenga o meno un progetto di emancipazione nazionale oppure si possa convincere o meno a sostenerlo.

Viene omessa l’esistenza di una contraddizione interna alla nostra società, tra sardi oppressi e sardi oppressori, sardi che la dipendenza ha posto in una condizione di privilegio e sardi che hanno visto la propria vita menomata dalla condizione di dipendenza in cui si trova la loro terra. Tutte le dominazioni coloniali si sono basate anche sulla complicità di un ceto locale. La dipendenza non può essere vista solo come qualcosa che viene dall’esterno ma anche come una relazione tra l’oligarchia del Paese dominato e quella dello Stato dominatore.
La dicotomia fondamentale interna alla società sarda che Sedda ci propone è invece questa “Sardi che lavorano per l’indipendenza e sardi da convincere – con l’esempio ed il dialogo – ad unirsi al lavoro per l’indipendenza”; “il lavoro per l’indipendenza è la trama che ci lega”.

Un’altra falsa dicotomia è quella proposta per definire gli stessi indipendentisti: “passare dalla pura testimonianza alla concreta pratica della sovranità”; “Solo così potrà conquistare la fiducia dei tanti sardi che si dichiarano per l’indipendenza ed evidentemente non votano per gli indipendentisti”. Da queste frasi l’importanza dell’opposizione, per far crescere i consensi, viene esclusa. La concreta pratica della sovranità (formula che in realtà non vuol dire niente) sarebbe unicamente connessa con il ricoprire posizioni di governo; i sardi sono intesi passivamente, soggetti da conquistare tramite il governo, più che attori di questa pratica concreta (che io, invece, vedo non nel guidare un assessorato o una Giunta ma nella lotta dal basso contro l’occupazione militare, la speculazione energetica, la sottrazione del territorio, per la difesa dell’ambiente). Quando l’indipendenza si trasformerà in un “movimento di popolo”? Ecco la risposta seddiana: “Solo nel momento in cui avremo costruito ponti, rianimato i cuori, ridato ossigeno alle menti” (!?). Come possiamo trasformare la crisi mondiale in un’opportunità? Questa la risposta: “a questo mondo servono persone buone (…) solo la bussola della bontà e dell’amore che può consentirci di orientarci e ad attraversarlo”. Insomma, c’è il tanto per rimanere sbigottiti di fronte a queste numerose formule vuote.

Non credo in questo indipendentismo che non guarda a come conquistare e soddisfare le domande di gruppi sociali determinati, esistenti, oggettivamente oppressi e dunque coinvolgibili in una lotta di emancipazione nazionale e sociale. Dagli anni’90 in poi questa è stato un difetto condiviso dal sardismo maggioritario ed è questa la ragione che, a mio giudizio, ha portato l’indipendentismo sardo a giungere in forte ritardo teorico ed organizzativo al momento della crisi economica, in cui avrebbe potuto capitalizzare e dirigere in senso nazionalista il crescente disagio sociale. Il problema fondamentale rimane quello di creare un indipendentismo di massa; penso che ciò possa essere fatto solo all’interno di una logica di conflitto sociale e in nome di un coerente progetto politico rivoluzionario sul piano sociale ed economico, che punti ad aumentare il potere del popolo lavoratore sardo più che la libertà dell’oligarchia sarda di poter disporre di strumenti politici più autonomi per poter continuare ad esercitare il proprio dominio sui subalterni di questa nazione. Nessun individuo ha la bacchetta magica per trovare delle «ricette» valide a questo scopo; penso che non sia un progetto che possa nascere dal cervello geniale di qualcuno ma unicamente dalle battaglie per cambiare questo stato di cose. Possiamo comunque essere certi di una cosa: ciò che è assolutamente inutile alla Sardegna è un indipendentismo inteso come un’ideologia per cui i membri del nostro ceto politico e della nostra borghesia (i vari Ganau, Paci, Scanu…e perché non anche Cappellacci, Oppi etc.) non sarebbero dei nemici della maggioranza del nostro popolo ma dei sardi che non sono ancora diventati indipendentisti e che – con l’esempio ed il dialogo – possono diventarlo.

 

Tirocinanti sardi sul piede di guerra

Hanno raccolto l’appello del nuovo percorso politico sardo “Caminera Noa” (http://www.pesasardignablog.info/2017/10/29/caminera-noa-la-ras-cambi-le-regole-sui-tirocini/), poi hanno scritto una lettera manifesto (https://www.facebook.com/notes/cambiamo-le-regole-sui-tirocini-sardegna/cambiamo-le-regole-sui-tirocini-firma-anche-tu/1519908184754358/) che hanno provveduto a diffondere in rete e ad inviare agli organi istituzionali competenti: sono i giovani tirocinanti sardi.
Il manifesto dell’assemblea pubblica chiamata dai tirocinanti per il prossimo 11 gennaio a Oristano
Ora si troveranno ad Oristano per la prima assemblea pubblica “Cambiamo le regole sui tirocini” per dare corpo alla battaglia in vista di una regolazione dei tirocini più giusta, equa e dignitosa per tutti i lavoratori in formazione.
L’appuntamento è stato fissato giovedì 11  Gennaio 2018 a Oristano presso il Liceo Classico De Castro in piazza Aldo Moro.
Di seguito una sintesi delle richieste più significative di Caminera Noa e dei tirocinanti in lotta:
 • una distinzione netta tra le tre tipologie di tirocinio: I) tirocini formativi e di orientamento, II) tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro e III) tirocini in favore di disabili, persone svantaggiate e richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, giacché ognuno di essi risponde ad esigenze diverse;
 • una durata massima del tirocinio di 6 mesi;
 • una indennità minima di partecipazione di 800€; dal momento che si continua a chiudere gli occhi rispetto al fatto che i tirocinanti svolgano effettiva attività lavorativa e anzi lo si accetta, allora vogliamo ricevere una somma più dignitosa;
 • controlli-filtro sulle offerte di tirocinio, almeno in quelle pubblicate nei canali ufficiali della Regione Sardegna; non è possibile continuare a vedere offerte per attività che non necessitano di formazione o che richiedono pregressa esperienza lavorativa, ciò contrasta con la normativa e sono il primo campanello d’ allarme rispetto a una futura situazione di abuso;
 • maggiori controlli da parte dei soggetti promotori e maggiori controlli sui soggetti promotori, rei troppo spesso di chiudere un occhio rispetto a situazioni di abuso;
 • maggiori e genuini controlli ispettivi sui luoghi di lavoro che, in caso di accertamento di un abuso, darebbero diritto al tirocinante a vedersi riconosciuta l’applicazione retroattiva di tutti i trattamenti economici e normativi spettanti ai lavoratori che svolgono le sue stesse mansioni.
Non possiamo non segnalare inoltre i sempre più frequenti ritardi nel versamento di quella modesta indennità che ci spetta e chiedere di intervenire a garanzia di una maggiore regolarità e puntualità.
Su questi punti daremo battaglia e siamo pronti a farci sentire.

Sacchetti “bio” e veleni di Sardegna

di Comitato No chimica verde- no inceneritori

La scienziata che in Italia ha reso famosi i sacchetti biodegradabili, o meglio il mater-bi, è Catia Bastioli, che oltre a essere amministratore delegato di Novamont lo è anche di Terna.

Catia Bastioli grazie all’aiuto dell’Eni ha deciso di fare la sua fabbrichetta di sacchetti a Porto Torres. Per chi non lo sapesse, uno dei siti più inquinati d’Italia. Per intenderci, sotto i terreni dove è stata impiantata la fabbrichetta verde, scorrono fiumi di benzene, dicloroetano, CVM e altro ancora. Ma sotto eh, sopra è tutto tinteggiato di verde. Il colore della speranza.

Quindi Novamont ed Eni (Versalis) rubandoci la parola Matrica hanno creato una joint venture che avrebbe dovuto trasformare uno dei siti più inquinati d’Italia nel polo più verde del mondo. Un’impresa talmente audace e green che pure Legambiente ci ha creduto, talmente tanto da diventare partnership di Novamont.

Poi chiedetevi perché Ciafani difende l’amica dell’amico.

Ah in questa greffa si è infilata anche Intesa San Paolo, che per restare sul pezzo fa tanti soldini dalle Cluster Bomb. Per le quali la convenzione ONU ne proibisce l’uso. Così giusto perché si parla di buone pratiche.

Ora il polo più verde del mondo, di verde non ha che il nome. Dal momento che Eni, come previsto dal buon senso e dalla legge, lo avrebbe dovuto prima bonificare.

Ma tornando ai nostri sacchetti, la Bastioli non è scienziata solo di nome. Infatti ha avuto una bella idea. Ovvero produrre i sacchettini con l’olio estratto dalla pianta del cardo. Idea che ha richiesto studi approfonditi e gli studi approfonditi ai giorni d’oggi costano e anche molto. Per l’esattezza 3,7 miliardi di euro solo dalla UE, non tutti a Novamont naturalmente. Poi qualche altro spicciolo lo ha dato la Regione Sardegna, ma poca roba solo 60 milioni di euro (soldi del contribuente).
Una parte di questi soldini sono serviti per finanziare le ricerche degli enti vari, tra questi anche illustri università, marketing e spesucce varie. Ma tanta fatica per nulla, purtroppo il cardo è scomparso dall’orizzonte. Non perché non fosse una pianta adatta, anzi al CNR hanno addirittura scoperto che oltre a produrre olio, dal cardo si poteva ricavare anche miele, farine vegetali insomma quelli la ricerca l’hanno presa sul serio. Il problema è che i contadini della Nurra, la seconda piana più fertile della Sardegna, dove si sarebbe dovuta coltivare la pianta spinosa, non ne hanno voluto sapere di sterilizzare le loro terre con i cardi.

Ma la Bastioli è una che non si arrende, così l’olio per i suoi sacchetti ha deciso di importarlo, smuovendo navi e innescando un circolo poco virtuoso, che di bio continua ad avere solo il nome.

E comunque la fabbrichetta per trasformare l’olio importato con le navi, in sacchetti biodegradabili, ha bisogno di energia. Ma non c’è problema, ora non ci è dato sapere i dettagli, fatto sta che vicino alla fabbrichetta bio, c’è la centrale termoelettrica di Versalis. Che non brucia farfalle, ma FOK (fuel oil of cracking) un derivato della lavorazione dell’etilene, talmente cancerogeno e nocivo che lo IARC (International Agency for Research on Cancer) lo mette nella tabella A1 che vuol dire massima nocività. Anche questo a Porto Torres arriva via nave.

In sintesi i sacchetti biodegradabili sono fatti grazie o comunque di lato a un inceneritore di rifiuti tossico nocivi in uno dei siti più inquinati d’Italia. Dove si ammalano e muoiono troppe persone. Alla faccia delle “produzioni ambientalmente virtuose e rispettose degli ecosistemi”.

E siccome però questi sacchetti vanno venduti e bene, il PD all’amica Catia Bastioli le ha regalato una legge sartoriale che non solo obbliga tutti ad usarli, ma cosa ancora più grave vieta ai cittadini di portarseli da casa. Pagandoli, considerati anche i soldi per produrli, una cifra esagerata!

Inevitabilmente il popolo è insorto, ma dal momento che la quadriglia si balla in famiglia, ci ha pensato Legambiente in modo totalmente disinteressato a difendere la nostra scienziata.

Ora che il mater-bi sia meglio del PVC non lo nega nessuno. Ma che prima di fare impresa green bisognava mettere in sicurezza terre, acque e persone, ma anche pesci, che da quei luoghi continuano a trarne solo malefici è ancora più certo.

Potere al popolo: progetto neocentralista?

di Andrìa Pili

Penso che la nascita di un progetto di Sinistra coerentemente alternativo al PD, in discontinuità con il passato centrosinistra, sia qualcosa di positivo con riferimento al contesto politico italiano. Perciò guardo con rispetto alla nascita di Potere al Popolo, a differenza di altri soggetti politici, come quelli che hanno dato vita a Liberi e Uguali, che non rappresentano – al di là di qualche slogan retorico comunicativo – alcuna garanzia di cambiamento, a mio modo di vedere.

Tuttavia, ho letto alcune parti del programma di Potere al Popolo e, pur condividendone molti punti, credo ce ne sia uno molto contraddittorio: “ripristinare il Titolo V della Costituzione com’era prima della riforma del 2001”.

Questo significherebbe almeno due cose: ripristinare il principio secondo cui le Regioni possono emanare delle leggi purché “non siano in contrasto con l’interesse nazionale” (dopo il 2001 questo passaggio è sparito, mi pare importante); annullare le competenze che la Sardegna aveva conquistato grazie a quella riforma, in particolare sulla legislazione concorrente in istruzione, ricerca, tutela e sicurezza del lavoro. Un altro punto importante della riforma del 2001 – che tutti i manuali sottolineano – è il passaggio da un articolo per cui la Repubblica “si riparte in Regioni, Provincie e Comuni” ad uno per cui la Repubblica ” è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato”, giungendo ad una visione più orizzontale dei rapporti, il che non mi pare poco. Tale punto del programma è in contrasto con altre sue parti come “Una nuova Questione Meridionale” e quella sull’ambiente, in cui si parla di “democrazia dei territori contro un modello centralizzato orientato da interessi multinazionali”.

Se non si prevede una riforma migliorativa, in senso federale, della Costituzione – mi pare che si parli solo di una sua difesa o rilancio – non capisco come abolire l’attuale Titolo V possa andare d’accordo con punti che esaltano la democrazia locale e la discontinuità con le modalità con cui i governi italiani hanno affrontato la questione meridionale e isolana: “la fine di una strategia che vede nel meridione una mega discarica, o una mega centrale elettrica per il paese; la difesa dei territori dagli appetiti speculativi di imprenditori nostrani e grandi multinazionali, l’affermazione di un modello di economia alternativo, che accanto a produzioni qualificate valorizzi la bellezza, la storia, la terra, le nuove tecnologie, la cultura di città che sono da sempre luoghi di pace, crocevia di popoli e culture”.

Penso che questo punto controverso possa essere spiegato, provando ad entrare nella mente di chi l’ha voluto, con un ragionamento su come i governi locali possano ostacolare la grande rivoluzione voluta dal governo centrale egemonizzato da Potere al Popolo. Si tratta di una prospettiva che – allo stato delle cose – è campata in aria, visto che è improbabile che, da qui a marzo, PaP possa anche solo pensare di avere un parlamentare. Se pensiamo ad un progetto a lungo termine, credo che tale proposta sia un passo falso, rivelante anche una componente ideologica anti-regionalista oltre che una questione pratica come il contrasto dell’atteggiamento reazionario delle classi dirigenti regionali. Ovviamente, un’impostazione del genere rivela un’idea dannosa, paternalista, di un governo centrale che si pone, nei confronti di Meridione ed Isole, come un’autorità salvifica; il che si pone in contraddizione con l’idea di protagonismo popolare “dal basso” su cui il progetto si fonderebbe. Inspiegabile se consideriamo che è stata una realtà vivace come quella napoletana – ex opg Je so pazzo – a contribuire in modo determinante a dare vita a questo progetto.

La Sardegna diede la più alta percentuale di No alla riforma renziana della Costituzione; probabilmente, un rifiuto così massiccio si può interpretare proprio come la volontà di difendere l’autonomia regionale minacciata (malgrado degli accordi farlocchi fossero stati sventolati per dimostrare il contrario). Vedo come contraddittorio anche citare quella vittoria referendaria, se l’aspetto “regionalista” viene fatto passare in secondo piano.

Per i compagni sardi che hanno aderito a questo progetto politico mi pare sia essenziale chiarire le contraddizioni dei punti che ho richiamato, sempre che siano veramente sensibili alla questione sarda. Ho letto, al contrario, delle reazioni riprovevoli alla proposta dei compagni sassaresi di mettere nero su bianco il diritto del popolo sardo all’autodeterminazione e l’abolizione del principio di unità e indivisibilità dello Stato. Conosco dei compagni italiani che hanno più capacità di comprendere la questione di certi compagni nostrani; nulla di nuovo se pensiamo che per far capire al PCI sardo l’importanza dell’autonomia regionale ci volle qualche rimbrotto di Togliatti.

La questione dei poteri autonomi penso che, più che a partire dalla qualità delle classi dirigenti regionali – e tra l’altro non mi risulta che la qualità di chi amministra il governo centrale sia migliore, anzi quelle regionali/locali sono peggiori forse proprio nella misura in cui sono legate alla prima – si debba valutare in base alle possibilità che si aprirebbero per le comunità, le quali possono incidere di più, con la propria azione, sulle scelte di un pessimo governo locale piuttosto che su quelle di un pessimo governo centrale. In Sardegna è sicuramente così. In ogni caso, considerando tanto l’avversione dei compagni sardi al diritto all’autodeterminazione del proprio popolo che l’incomprensione del federalismo in Italia, ci troviamo di fronte all’ulteriore conferma del fatto che ogni ragionamento di alleanze con forze alternative italiane debba avere, come necessario passaggio preliminare, la formazione di un indipendentismo/nazionalismo sardo di massa.

Costituzione, autodeterminazione e sinistra: si apre il dibattito

Lo scorso 27 dicembre il noto scrittore e giornalista Vindice Lecis ha scritto uno stato sul suo profilo fb che ha fatto molto discutere.

Lo scritto di Lecis si riferisce al resoconto dell’assemblea sassarese della lista di sinistraPotere al Popolo” che si presenterà alle prossime elezioni italiane con un programma nato dal basso e dalle lotte sociali.

Il brano incriminato è il seguente:

“Pur difendendo il carattere progressivo della Costituzione, dobbiamo però chiederne la trasformazione a partire dall’articolo 5 della Costituzione che prevede l’unità e indivisibilità della Repubblica. Questo articolo viola il diritto all’autodeterminazione dei popoli e trasforma la costruzione statuale in una gabbia per i popoli e le minoranze nazionali che ne fanno parte. Esse debbono essere pienamente tutelate in tutti gli aspetti, a partire dal patrimonio linguistico e culturale, e debbono essere messe nelle condizioni di scegliere se aderire volontariamente allo stato italiano, oppure no, e in che forma. L’art. 5 non prevede infatti la possibilità per le popolazioni, attraverso un referendum, di distaccarsi dall’Italia o di avere con essa altra forma di rapporto (federativo o confederativo). Crediamo che questo sia uno strumento irrinunciabile, per far si che la Sardegna, così come le altre realtà territoriali, possano decidere liberamente il proprio destino, esercitando così il diritto di preservare la propria cultura e la propria lingua (che dovrebbe potersi insegnare nelle scuole)”

Nei giorni seguenti in molti nell’area della sinistra e dell’indipendentismo  hanno seguito il dibattito lanciato da Lecis, fra cui anche Silvio Netami Fard, un giovane studente sassarese militante di Rifondazione Comunista, che ha proposto sul suo profilo social una analisi molto profonda della questione.

La redazione di Pesa Sardigna, avendo ricevuto il permesso da Silvio, ritiene di doverla pubblicare integralmente perché in essa riconosce una lettura assai attenta sulla questione del diritto all’autodeterminazione nazionale come questione democratica. Silvio non guarda la questione con l’occhio dell’indipendentista ma del progressista aprendo di fatto una faglia dialettica all’interno della sinistra sarda che ancora oggi stenta ad assumere la questione dell’autodeterminazione nazionale come valore centrale e punto fondamentale del suo programma.

Buona lettura.

…………………………………………….

di Silvio Netami Fard

Vindice Lecis, non ci conosciamo di persona ma sono stato un tuo appassionato lettore di post di Fuori Pagina. Sono stato e non sono più perché non mi appaiono più sulla bacheca dato che hai scelto di rimuovermi dai tuoi contatti “facebookiani”. Scelta che può essere motivata da mille ragioni, magari proprio al fatto che non ci conosciamo di persona, ma che spero non sia dovuta al fatto che all’interno del dibattito sui percorsi unitari della Sinistra (sassarese o italiana che sia) sosteniamo linee diverse. Qualunque sia la ragione, non contesto minimamente la legittimità della tua scelta, ma mi piacerebbe una tua risposta.

Sul tuo post leggo diverse cose che mi lasciano perplesso, a partere da quelle quattro parole tra parentesi <<decise da chi poi?>>. Che l’assemblea sassarese abbia avuto poco preavviso, non molta pubblicità e, di conseguenza, poca partecipazione è vero, ma è anche vero che i tempi per convocarla erano stretti e che si sono mossi i soliti noti per permettere anche al nostro territorio di inviare un report a livello nazionale. Mi risulta che a questo percorso aderisca anche il Partito Comunista Italiano e che ci siano diverse forze italiane (come Rifondazione Comunista, a cui io ho scelto di tesserarmi) e/o addirittura “italianiste”, nel senso di contrarie ad ogni ipotesi di indipendenza, che vi hanno preso parte al pari del PCI. Ad ogni modo, che il PCI ci sia oppure no, che ci siano forze organizzate italianiste, oppure no, posso dirti per certo che ci sono in tutta Italia militanti di Potere al Popolo contrari alle scelte indipendentiste e che ci sono anche a Sassari (io stesso, non sono un indipendentista).
Tutto questo per dirti che nel dibattito sassarese non è mancata la discussione sul punto che nel tuo post contesti e che si è trattato di un tavolo estremamente democratico. Se qualcun’altro avesse voluto ancora più partecipazione, avrebbe potuto semplicemente venire all’assemblea o, ancora meglio, impegnarsi in prima persona per convocarla.

In secondo luogo leggo che “la Costituzione non si tocca”. Io sono, politicamente parlando, un signor nessuno, anche perché ho molta poca esperienza. Però so bene che la Costituzione (come qualsiasi documento che abbia una certa lunghezza) contiene delle possibili antinomie. L’attuale costituzione dice ad esempio all’articolo 4 che la Repubblica “riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. ” e all’articolo 9 “che “tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. “. Dunque cosa dobbiamo scegliere, di tutelare l’aria che respiriamo o i lavoratori dell’ILVA di Taranto? L’ambiente di Portovesme o i posti di lavoro? La risposta è ovvia: entrambe le cose, sforzandoci di trovare la “porta stretta” che garantisca lavoro e rispetto per gli ecosistemi ed il paesaggio.
Ora, la Costituzione all’articolo 5 dice che la Repubblica è “una e indivisibile”, ma all’articolo 10 precisa che “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”. Dunque la Costituzione Italiana fa sue anche la consuetudini internazionali, tra cui fa da capofila il Principio di autodeterminazione dei popoli, codificato all’articolo 1 della Carta delle Nazioni Unite. Il Principio in questione ha avuto una grande evoluzione nel diritto internazionale ed è prima di tutto “diritto dei popoli a liberarsi da una dominazione che li opprime”. Compito di chi interpreta questi testi è poi capire cosa significa “dominazione che li opprime”. Qualunque interpretazione si voglia dare del concetto di oppressione, accadrà sempre e comunque che un popolo che ha un desiderio persistente di organaizzarsi in uno Stato diverso da quello di cui fanno parte degenererà in uno scontro che vedrà o la sua emancipazione o la sua oppressione.
Nella vicina Catalogna, ad esempio, a me sembra evidente di per se che siamo di fronte ad una dominazione (nel senso neutro del termine, per cui il popolo catalano ha ceduto sovranità allo Stato Spagnolo) che nell’Ottobre passato ha agito da oppressore, impedendo lo svolgimento di un referendum con l’utilizzo della forza.
La domanda è: vogliamo trovarci di fronte ad una situazione simile che può emergere in Italia come in Spagna? Oppure vogliamo costituzionalizzare i processi di rottura di un popolo verso lo Stato? A me sembra doverso procedere in questa direzione e lo dico da non-indipendentista che non parla una parola di sardo.

Quale deve essere il significato dell’articolo 5 della costituzione? Indivisibile in eterno? Si tratterebbe di una costituzione che pretende di sfuggire ai normali processi storici e sfuggire ai processi storici non è diverso da sfuggire dalla fisica, come se la Costituzione vietasse la legge di gravità. Non c’è un solo esempio di uno stato che non si è mai ristretto o allargato!
Invece, una lettura costituzionale intelligente è quella che legge il principio dell’indivisibilità della Repubblica come un divieto di una divisione unilaterale, autoritaria e violenta. Una lettura che mira non ad impedire che il territorio italiano rimanga identico “nei secoli dei secoli”, ma a governare democraticamente (anzichè militarmente) queste naturali modifiche.
Dunque una forza politica progressista deve porsi l’obiettivo di rinnovare il significato della parola “indivisibile”, anche ampliando l’articolo 5.
Ci sono altri esempi di costituzioni che hanno previsto questa ipotesi, come quella sovietica.

Sassari e slot: nella spazzatura 100 milioni annui

1,1 Miliardi di euro. Questa la cifra giocata in Sardegna nel 2016 nelle slot machines, di cui 107 milioni solo a Sassari. Un dato in crescita e sempre più allarmante se si pensa che nel 2012 Sassari deteneva il primato con 76 milioni di euro spesi dai suoi cittadini in bar, circoli e attività commerciali che hanno posizionato al loro interno le macchinette mangiasoldi.

Gli indipendentisti lottano da anni contro il diffondersi di una piaga che colpisce soprattutto le zone più disagiate, poiché si ricerca nel gioco la possibilità di un colpo di fortuna per fare fronte al dilagare della disoccupazione e della miseria. A Sassari, ad esempio, il tasso di disoccupazione giovanile supera il 50%, più dell’80% delle pensioni non arrivano a 1000€ e circa il 20% delle famiglie si trovano sotto la soglia di povertà.

Facendo leva sul potere delle Amministrazioni, nel 2013, il partito indipendentista A Manca Pro s’Indipendentzia (oggi non più esistente) lanciò la campagna “Non li dias dinare a custu Istadu parassita”, a cui seguì un convegno con il coinvolgimento del SERD e la presentazione di una mozione in Consiglio Comunale grazie al consigliere Isidoro Aiello, approvata all’unanimità il 20/02/2014.

Di seguito i punti principali della delibera:

 • Istituire una Carta dei locali No slot per fare loro pubblicità positiva
 • Prevedere sgravi fiscali e incentivi economici per chi decidesse di non avere slot machine e videolottery nella propria attività
 • Redigere e approvare un regolamento in cui si stabilisca la distanza minima tra luoghi in cui si pratica il gioco d’azzardo e luoghi sensibili come scuole, ospedali, chiese, centri di aggregazione ecc.
 • Vietare la pubblicità a ogni forma di gioco d’azzardo e attività ad esso collegata in tutto il territorio comunale.
 • Regolamentazione degli orari di apertura e chiusura dei locali che ospitano il gioco d’azzardo.

Questa delibera non è mai stata applicata dalla sua approvazione, nel 2014, durante la Giunta Ganau e quindi in perfetta continuità con la Giunta Sanna; nonostante ciò, Sassari è stata testimone di un continuo fiorire di attività commerciali dedicate esclusivamente al gioco d’azzardo. In due anni è stato applicato solo il regolamento che prevedeva sgravi fiscali per chi decidesse di non possedere slot e videolottery nella loro attività, e il disciplinamento degli orari di accensione delle slot machine.

La lotta venne infatti ripresa nel febbraio 2016 con l’apertura di una nuova casa da gioco in via Vardabasso, di proprietà dei figli di Perrone, (ex assessore della Giunta Ganau e poi consigliere comunale del PD con Sanna). La casa citata, infatti, prevedeva una struttura con parcheggi sotterranei, ristorante e camere per la notte. Insomma, invece di disincentivare il gioco di azzardo, lo si rende appetibile sotto più punti di vista. Il Fronte Indipendentista Unidu organizzò un sit-in di protesta il 24 febbraio 2016, con grande partecipazione da parte di militanti e cittadini sensibili al problema, soprattutto data la vicinanza della Casa da Gioco con l’Ospedale Conti, in netto contrasto con uno dei punti principali della delibera stessa. In quella occasione il FIU chiese a gran voce l’applicazione della delibera o le dimissioni del Sindaco Nicola Sanna.

Il 1 aprile 2016 il FIU chiamò a Sassari un’assemblea pubblica invitando cittadinanza, SERD e istituzioni a discutere diverse forme di lotta e contrasto delle ludopatie a cui parteciparono esponenti del PD locale e componenti della Giunta e del Consiglio Comunale.

La mossa successiva di associazioni vicine al PD fu l’organizzazione di uno slotmob e delle feste per premiare singole attività che decisero di sostituire le slot con una libreria all’interno del loro bar. Sicuramente un gesto encomiabile, ma che nulla ha a che vedere con l’applicazione di una delibera esistente studiata appositamente per essere applicata a costo quasi zero nella maggioranza dei suoi punti, come il censimento dei locali no slot e la collaborazione con il SERD nella funzione di prevenzione e cura delle dipendenze.

La contraddizione è palese: nel sassarese si continua a vedere adesivi applicati sulle vetrine di chi rinuncia alle slot, insieme a giganti vele pubblicitarie con cui le case da gioco promuovono indisturbate la loro attività. Vele dislocate in tutta l’area cittadina, soprattutto nei punti nevralgici: S. Maria, a due passi da via Padre Zirano, in cui gli studenti e non solo prendono il pullman; Centro Commerciale Tanit; zone periferiche in cui il disagio economico è in costante crescita.

Sono passati quattro anni dalla proposta di A Manca, ma l’Amministrazione, sempre ad egemonia PD, si rifiuta  ancora ad applicare in toto una delibera approvata a febbraio 2014.

Certamente non è un problema di costi, di mezzi e di strumenti, ma di coraggio e forza nel contrastare un fenomeno che, sì, arricchisce le casse dello Stato e di chi produce questi strumenti sanguisuga, ma impoverisce economicamente e umanamente una società e un territorio ormai devastati.

Il SERD e i suoi operatori sono lasciati soli nella loro lotta quotidiana, le iniziative nelle scuole sono frutto della buona volontà di singoli docenti e dirigenti, l’accesso al gioco d’azzardo è sempre più facilitato e le conseguenze sempre più gravi.

 

In morte di un comunista indipendentista

di Cristiano Sabino

L’ultimo corteo di Vincenzo Pillai il giorno del suo funerale a Selargius

Viaggiavamo in auto, non ricordo precisamente per dove, sicuramente la direzione era qualche manifestazione, assemblea o dibattito. Non lo ricordo perché Vincenzo è una di quelle persone che conosco da sempre, non c’è un giorno in cui ci siamo presentati e abbiamo scambiato i convenevoli. Da che ho memoria c’è lui con una bandiera o un cartellone in mano. Quel giorno mi diede un suo scritto sulla liberazione nazionale e sociale della Sardegna. Me ne lesse alcuni stralci e io lo interruppi subito: «ma come fai a dire tutte queste belle cose e poi a stare in un partito che le nega?». All’epoca ero portavoce di A Manca pro s’Indipendentzia e per me non c’erano vie di mezzo: il partito comunista sardo cresceva lì dentro, fuori allignava solo confusione e spreco di tempo. «Sabino – mi rispose paziente – né tu né io sappiano ciò che ci riserva il futuro, ma siamo compagni e da compagni lotteremo insieme quando sarà il momento».

Aveva ragione. Prima dell’inizio del corteo contro l’occupazione militare alla base di Decimo mi fermò pungendomi così: «tutti dicono che il loro movimento è aperto, poi vai lì e devi prendere ordini dal capo di turno. Dobbiamo creare un percorso nuovo, da dove iniziamo?». E di lì a poco ci trovammo insieme a lavorare in A Foras che appunto è un percorso nuovo, realmente democratico. Ma non bastava e infatti a margine di una assemblea di A Foras a Bauladu prendemmo un caffè insieme nel bar della piazza centrale e valutammo di avere bisogno di un percorso che toccasse anche altre tematiche e così abbiamo fatto organizzando la scorsa estate l’assemblea a S. Cristina che ha dato il via a Caminera Noa. L’ultima volta che ci siamo visti è davanti all’Ufficio Scolastico Regionale quando abbiamo chiesto un incontro con il direttore generale per proporre il nostro progetto di inserimento della lingua e della storia sarda a scuola. Non stava bene, a dire il vero si reggeva a mala pena in piedi, ma era lì, per dovere, disciplina, senso di responsabilità. Vincenzo era questo: una roccia! Qualunque cosa accadesse lui era lì presente a dare coraggio con quell’ottimismo della volontà diventato ormai merce rarissima in giro. Nonostante tutte le delusioni, le fratture, gli sbagli, i tradimenti era un compagno che non metteva mai in discussione il senso della lotta, che non cedeva mai al panico, alle tentazioni dell’intimismo e della resa. Vincenzo era un comunista d’altri tempi con un forte senso della morale e del collettivo, completamente inadatto all’andazzo politico odierno basato sul soggettivismo e sull’arrivismo ed è per questo che alla fine ci siamo ritrovati in un percorso comune. Nell’ultima telefonata abbiamo parlato di Caminera Noa e del percorso italiano Potere al Popolo. Come al solito divergevamo perché lui sosteneva la necessità di appoggiare quest’ultimo percorso a prescindere e fare la nostra battaglia avanzando i temi della lotta alla colonizzazione e io invece sostenevo l’imprescindibilità di una dichiarazione, nero su bianco, di sostegno al diritto dei popoli all’autodeterminazione fino al diritto alla separazione, come da prima versione della Costituzione Sovietica. Ci siamo lasciati così, con un «ci aggiorniamo». La terra ora si apre in una voragine sotto i nostri piedi e ci sentiamo tutti molto più soli e spaesati. Ma ti faremmo un torto Vincenzo se esitassimo, anche solo per un momento, perché la lotta per l’indipendenza e il socialismo continua, anche in tuo nome!