Cale sardu depo imparare, Pepe Coròngiu?

Per il ciclo di interviste Cale Sardu?

Intervista a Giuseppe Coròngiu

S’imparòngiu de su sardu, ma fintzas de àteras limbas de Sardigna, est in custu momentu istòricu torrende a èssere unu problema de importu in sa sotziedade isulana moderna.

Sigomente est iscontadu chi chie lu chèrgiat imparare siat semper sardu, e duncas a su nessi faeddet s’italianu, belle totu sos isfortzos e su materiale didàticu sunt pro italòfonos chi cherent torrare a imparare sa limba de su logu pro deghinas de cajones o pro gente chi giai connoschet sa limba ma at bisòngiu de una manera de la iscrìere.

Lìtzitu est a si preguntare cale sardu faeddare? Bisòngiu b’at de l’isseberare?

No est lìtzitu cando est una provocatzione polìtica o sinnu de ignoràntzia. Sa polìtica linguìstica at camminadu e non semus a s’annu zero. A bisu meu, pro faeddare, cadaunu podet seberare su sardu chi connoschet mègius. A bortas est su de sa bidda, a bortas est su chi at intesu de prus. Su sistema pro sa limba sarda prevedit a dies de oe sa libertade in sa pronùntzia.

E chie non tenet perunu ligàmene cun su sardu, dae cale dialetu podet inghitzare a l’imparare?

Pro cussos chi no ant unu sardu ‘domèsticu’ o nativu, o pro sos istràngios, est mègius a comintzare  e a sighire cun su sardu standard. Gasi comente est in cada limba normale.

A podimus ammisturare intre sos dialetos, si implicamus chi non semus nadios sardos? O no andat bene e bisòngiat de isseberare una pronùntzia e unu lèssicu locale ebbia?

Sa limba sarda comuna iscrita est unu sistema abertu e flessìbile a manera bastante. Sa chistione est chi depimus a mala bògia barigare su mundu istrintu de su dialetu e punnare a unu cuntzetu de limba comunitària. Duncas, cada paràula de cada dialetu no est esclusiva de cussu dialetu, ma est de sa limba sarda. E deo la potzo e la depo impreare o nessi cumprèndere. Una limba digna de custu nùmene si fràigat a custa manera. Abandonamus s’auto-colonialismu linguìsticu.

Dae chi si depet imparare a l’iscrìere, dae ue cussìgias de cumintzare a l’imparare? A si devent imparare prus ortografias? E pro ite?

Cursos si nde faghent, non medas, ma bi nd’at. Deo cussìgio de fàghere petzi sos cursos fundamentados subra sa LSC. Sos àteros non serbint a nudda si nono a arressare su protzessu de istandardizatzione. Deo so pro una limba normale chi, comente sas àteras, apat una ortografia ebbia. Chie non narat gasi est unu colonizadu-orientalizadu.

Pro chie non cheret intrare in sa cherta de s’ortografia, ite li dias cussigiare pro si alfabetizare?

 Fàghere unu cursu LSC fatu de gente cumpetente è sèria.

Cales ainas ti parent bonas pro cumintzare a imparare su sardu? Cales libros de testu? Cales sitos internet?

Si podet lèghere sa grammàtica de sa Regione e cussa de Porcheddu, lèghere e cumprèndere sos libros iscritos a norma. Bi nd’amus de bonos e finas clàssicos internatzionales. E medas sunt a in donu e in su giassu ufitziale de sa Regione. Comente blog sinnalo Limba Sarda 2.0 ca est ativu dae su 2011 e isparghinat testos a norma semper apentados.

Giuseppe (Pepe) Coròngiu, de Làconi, est literadu e est istadu diretore de su Servìtziu Limba Sarda de sa Regione Autònoma de Sardigna dae su 2006 a su 2014.

Bidi puru

Cale sardu depo imparare, Roberto Bolognesi?
Cale sardu depo imparare, Màriu Pudhu?

Cale sardu depo imparare, Roberto Bolognesi?

Per il ciclo di interviste Cale Sardu?

Intervista a Roberto Bolognesi

S’imparòngiu de su sardu, ma fintzas de àteras limbas de Sardigna, est in custu momentu istòricu torrende a èssere unu problema de importu in sa sotziedade isulana moderna.

Sigomente est iscontadu chi chie lu chèrgiat imparare siat semper sardu, e duncas a su nessi faeddet s’italianu, belle totu sos isfortzos e su materiale didàticu sunt pro italòfonos chi cherent torrare a imparare sa limba de su logu pro deghinas de cajones o pro gente chi giai connoschet sa limba ma at bisòngiu de una manera de la iscrìere.

Lìtzitu est a si preguntare cale sardu faeddare? Bisòngiu b’at de l’isseberare?

Su sardu chi bolet imparadu est cussu prus acanta a is sentidos tuos.

E chie non tenet perunu ligàmene cun su sardu, dae cale dialetu podet inghitzare a l’imparare?

Su sardu qui ddi benit prus fatzile a intender. Su sardu de sa gente qui tenet a ingiriu suo.

A podimus ammisturare intre sos dialetos, si implicamus chi non semus nadios sardos? O no andat bene e bisòngiat de isseberare una pronùntzia e unu lèssicu locale ebbia?

Pro unu qui non est sardu, non ddi faet nudda cale sardu imparat. Fintzas un’ammesturu andat bene. E andant bene puru is interferentzias de ateras linguas, a su mancu in s’incumentzu. Sa cosa prus de importu est a ddu praticare, su sardu. E est pro cussu ca est semper mellus a si ponner cun sa bariante qui unu intendet de prus. Is linguas bolent imparadas in sa manera prus naturale possibbile, come faent is pipios.

Dae chi si depet imparare a l’iscrìere, dae ue cussìgias de cumintzare a l’imparare? A si devent imparare prus ortografias? E pro ite?

Sa cosa prus de importu est a arribbare a tenner una cumpetentzia passiva. Duncas ascurtare e legher meda. Legher totu su pagu chi s’agatat. Pro imparare a scrier, pro unu qui non est sardu, b’at prus tempus qui non sartitzu. Cando amus a tenner un’ortografia ufitziale nde torramus a faeddare.

Pro chie non cheret intrare in sa cherta de s’ortografia, ite li dias cussigiare pro si alfabetizare?

Legher totu su qui agatat, ma prus que a totu sa pagu literadura bona qui tenimus.

Cales ainas ti parent bonas pro cumintzare a imparare su sardu? Cales libros de testu? Cales sitos internet?

Libros de testu bonos fintzas a immoe non nd’apo bidu. Ma non apo ne.mancu bidu totu. Legher literadura, contos e cosas interessantes. E a si ghetare in mesu a is discussiones. Non at a morrer nemos dae is faddinas de unu qui est incumentzende.

Roberto Bolognesi, de Biddamassàrgia, est unu linguista laureadu in s’universidade de Amsterdam, in ue at fatu chirca, e chi como insingiat latinu in Olanda. 

Bidi puru

Cale sardu depo imparare, Pepe Coròngiu?
Cale sardu depo imparare, Màriu Pudhu?

Cale sardu?

Sa redatzione de Pesa Sardigna at indiritzadu sas matessi preguntas a bator espertos de limba sarda intre sos prus connotos.

Amus chèrridu fàghere unas cantas preguntas chi a s’ispissu interessant a sas persones chi si acùrtziant a su sardu, ma l’ant intesu pagu meda o non tenent unu modellu particulare de pòdere sighire.

Sende chi antis de totu nos depimus interrogare si una pregunta podet èssere giusta o nono, amus pedidu si est lìtzitu a si preguntare cale sardu faeddare. Su bisòngiu nostru beniat dae una de sas preguntas prus distrutoras chi si podent fàghere in custu clima de diglossia, in ue cada dialetu de su sardu (cada manera locale de lu faeddare) est cunsideradu che a limba non-cumprensìbile cun sas àteras faeddadas locales. Giai chi pensamus chi custa siat una veridade solu in unu sistema sotziale in ue s’impreu de su sardu est una birgòngia, o in ue non b’at ufitzialidade, o in ue bi sunt semper pregiudìtzios chi ammisturant cuntzetos polìticos a cuntzetos cun una fartza marca de iscientifitzidade, amus intentadu de fàghere craresa preguntende a chie ammanìgiat dados sientìficos e chie si est ocupadu de polìtica linguìstica.

Chie non tenet perunu ligàmene cun su sardu, e in Sardigna b’at gente meda, s’atzapat a cumintzare s’imparòngiu dae unu puntu cale si siat, in pràtica. Amus preguntadu dae cale dialetu si podet inghitzare a l’imparare, ca como, in su 2018, tenimus prus chi un’istandard ortogràficu ma, afortunadamente – diant nàrrere tzertunos – perunu ufitziale de pronùntzia.

A pustis preguntamus si podimus ammisturare intre sos dialetos. Non totu sos chi cherent imparare su sardu sunt nadios sardos, difatis. Sigomente b’at puristas chi narant chi no andat bene a ammisturare e bisòngiat de isseberare una pronùntzia e unu lèssicu locale ebbia, cherìamus ischire si b’esseret un’alternativa a su chi narat carchi unu, overas chi siat mègius a faeddare italianu, e tando a lassare istare su sardu, imbetze de sighire a lu chèrrere faeddare e ammisturare intre sos faeddos locales de su sistema-limba de su sardu.

Su sardu cheret iscritu e duncas pedimus cussìgios pro lu cumintzare a imparare. A custu sighit sa pregunta si si devent imparare prus ortografias e pro ite.

De seguru a gente meda no interessat a intrare in sa cherta de s’ortografia e at intentadu ebbia de ischire cale diat èssere sa manera de rapresentare sa limba. Custu est pràghidu a sardos meda chi si poniant su problema antis de iscrìere, ma ant isseberadu comente rapresentare su sardu sena intrare in peruna dibata. In s’ìnteri, b’at àpidu gente chi ant preferidu a impreare s’italianu pro no faddire iscriende o pro ammustrare, sena lu chèrrere, s’afetzione a su tema de sa limba chi diat èssere istada mègius suta sa limba-cobertura de s’italianu chi cun una grafia ufitziale cale chi esseret. Tando amus regòllidu cussìgios pro si alfabetizare.

In fines, sa pregunta est cales ainas lis parent bonas pro cumintzare a imparare su sardu, si b’at libros de testu o si b’at sitos internet.

A bois sa letura de sas rispostas de Roberto Bolognesi, Pepe Coròngiu, Màriu Pudhu, Diegu Corràine.

Bidi puru

Cale sardu depo imparare, Roberto Bolognesi?
Cale sardu depo imparare, Pepe Coròngiu?
Cale sardu depo imparare, Màriu Pudhu?

Tèmpiu, Bolmea: una fràbbica liata a lu locu

Stabilimento Bolmea
di Luigi Piga

Lo scorso anno è stata detta la parola fine sulla vecchia ZIR di Tempio Pausania con uno stanziamento di 2,3 milioni di euro al fine di completarne definitivamente la liquidazione. Ancora oggi appare piuttosto incerto il futuro dell’area industriale, di fatto a totale carico del Comune di Tempio Pausania, elemento che certamente non ne facilita il rilancio.

In una situazione piuttosto critica, l’apertura nel corso del 2016 dello stabilimento Bolmea S.r.l, a otto anni dall’insediamento dell’ultima impresa produttiva nella ZIR, rappresenta una nota positiva per il tessuto socio-economico tempiese.

Ho visitato l’impianto produttivo Bolmea, situato in uno degli ultimi lotti al margine dell’area industriale, direzione “Tre Funtani”, dove alcuni giovani soci galluresi producono, confezionano e distribuiscono gelati con un proprio marchio da circa due anni. Il punto commerciale, situato nel Corso Matteotti di Tempio Pausania, è stato attivato a settembre 2015, pochi mesi dopo la conclusione dei lavori nello stabilimento.

Per saperne di più sulla storia di questa realtà produttiva, ho incontrato uno dei fondatori, il tempiese Marcello Muntoni, 37 anni, laureato in Economia e con precedenti esperienze lavorative di rilievo, come i tre anni ad Istanbul per conto della MDA Consulting. Gli altri soci lavoratori sono calangianesi: Claudia Brigaglia, 29 anni, Maurizio Campus, 38 anni, Piero Corda, 44 anni, ai quali si aggiungono altri due lavoratori dipendenti.

La visita è stata l’occasione per osservare la tecnica dei cicli produttivi e per discutere con Muntoni riguardo questa attività economica in forte ascesa.

Il gelato Bolmea si basa su un approvigionamento ed un primo trattamento del latte vaccino proveniente ogni giorno da Perfugas, tendenzialmente dalla prima mungitura. La fase di pastorizzazione rappresenta una delle principali innovazioni: il latte viene portato da 85° a 4° in meno di 2 minuti in luogo di circa due ore. L’impiantistica (dell’azienda italiana FDB) assicura una capacità di trattamento fino a 800 litri/ora.

Saluti Marcello, com’è nàta Bolmea?

L’idèa palti d’allonga. Ghjà illu 2009 eru pinsendi di frabbicà gelati, ma vi sò stati tempi longhi comu ispissu capittighja, pa diffarenti muttii.

Ci ni poi faiddà?

Celtu, l’idèa mea è nata faiddendi cun un vecchju amicu (Dario Fossati, milanesu, è in palti in Bolmea a livellu simbòlicu cu lu 2%, ndr) chi pa trabaddu cunniscia bè cun bè lu mundu di li gelati in scàla industriali: difatti è stata una di li passoni chi ha trabaddatu a lu pruzessu di ottomazioni pa contu di Algida; propiu da chi sò isciuti umbé di cunsiddi impultanti pa chissa chi era l’idèa mea, a lu cumenciu siguramenti no chjara e cu un caminu tuttu inn’alzata. Mi desi calche cunsiddu, comu muimmi, ma no è statu faccili pa nudda, palchì a palti sapè bé lu chi ‘oi fa o no voi fa, pa cumincià vi oni capitali! Chena chissi no s’anda a locu. Sciuarà di impignammi in un prugghjettu in Saldigna è statu naturali: lu sonniu meu è sempri statu chissu di fa l’imprisàriu, e trabaddà cu lu locu e pa lu locu undi socu smannatu. Aemu umbé di pussibilitài, chinci in Gaddura comu in tutta la Saldigna. Difatti, lu latti chi trattemu arrea da l’Anglona, di precisu da Pelfica, e guasi tuttu l’altu chi entra in chista fràbbica, oltri la folza trabaddu, è fattu in Saldigna: brucciata, miciuratu e frutta sò saldi.

Hai mintuatu li capitali chi selvini: undi l’aeti cilcati?

Aemu pruppostu un prugghjettu a Invitalia (ex Sviluppo Italia) un agenzia liata a lu Ministeriu di l’Accunumia italianu. Lu primmu prugghjettu cu la dummanda l’aiami mandatu ghjà illu 2009.

Iddhi diani dunca punì l’acchitti pa scummittì innantu a lu prugghjettu Bolmea?

Si, ma no tutti. Invitalia trabadda cu la Legghj n. 185/2000 innantu a l’agghjutu a li ciòani impresari, punendi una palti di li dinà a fundu paldutu e una cun cundizioni licèri. Chjaramenti un’alta bona palti è a garrigu nostru e anda turràta cu l’intaressu; a chista s’agghjunghj la spèsa pa l’IVA, chi in un prugghjettu come lu nostru pesa e no pocu.

Comu funziona Invitalia? A palti la chistioni finanziaria, puru iddhi ani culpi illi tèmpi longhi: a la fini sò passati 6 anni da la primma dummanda a candu aeti abbaltu.

Lu prugghjettu Bolmea è statu apprùatu una primma olta illu 2011, ma puru chinci la cosa è più imbuliata di cantu possia parì; l’appròu di Invitalia no li custrigni da subitu, pa lu mancu finz’ a candu no si ponarani li filmi illu cunvèniu.

Pudemu dì chi v’è un tempu di pròa?

Dimu di si. La dilibàra d’Invitalia è arriata illu 2011 ma da chissu momentu vi passani 24 mesi, lu tempu chi aemu autu pa pisanni la fràbbica. Invitalia, parò, s’ha presu puru 11 mesi pa la filma di lu cuntrattu, pa chistu aemu subitu dummandatu chi ci lacassini lu mattessi tempu. Invitalia, ghjustamenti, ci l’ha acculdatu. La fràbbica, dunca, è stata cumprita a fini 2014.

Intantu chi la fràbbica e la pràttica cun Invitalia sighiani, aeti cuminciatu a favvi cunniscì, passu passu.

Si, illu 2013 aemu fattu in manera di fa cunniscì lu gelatu Bolmea a Monti di Mola (Costa Smeralda), unde Harrods. Aiami lu locu nostru undi aemu fatt’ assagghjà lu gelatu pripparatu in Tèmpiu e falatu cu borsi-frigo. Poca roba, ma è statu impultanti pa cumincià a fa cunniscì lu chi dapoi saria divintatu Bolmea – Soffici Bontà.

Poi è arriatu l’accoldu cu un altu imprisàriu timpiesu, Carlo Balata, e la catena “Marcello” (la ditta pidda lu nommu da Balata minnanu, ndr). Pur’ iddu ill’anni ’60 aia cuminciatu cun pocu e s’è smannatu abbrendi puru fora Tèmpiu. Unde Marcello abà si poni cumparà li gelati ‘ostri, comu puru inn’alti bruttéi di Tèmpiu.

Si, aemu strintu un accoldu puru cun “Marcello” e da lu mesi di triula di l’annu passatu lu gelatu si po agattà illi bruttéi di lu Sig. Balata.

Paltugnu mannu e cummèlciu. Un liamu chi in Saldigna ill’ultimi 20-25 anni è statu siguramenti schilibratu, più e più in celti lochi. Una chistioni chi palti da allonga, da una tilziarizzazioni di l’accunumia salda pocu impustata innant’ a lu chi silvia a la Saldigna. Bolmea ha chjusu accoldi puru cun chistu tipu di paltugnu. Com’è andendi?

La chistioni di lu paltugnu mannu è difficultosa palchì in umbè di lochi è chjaru chi s’è pilmissu d’abbrinni finza che troppi e cun pochi reguli. No più pa prodotti chi chinci no aiami o pa aè un pocu più di scioaru, ma ha tuccatu tuttu lu chi è magna e bì fendi, passu passu, sparì bruttéi minori e no solu chissi. Pudemu dì chi in chistu momentu lu paltugnu di chista scèra òffri pussibilitài di malcatu in più e, più impultanti, no sciaccia lu chi è lu ‘alori di lu trabbaddu chi femu. Bisogna parò sta attinziunati: in casu cuntrariu, no aria nisciun sensu riscì a’è più malcatu tirendini un valori mal pacatu. Aemu chjusu più accoldi e chistu ci pilmettì siguramenti di carragghjà una bona palti di la produzioni. Faiddemu in chistu momentu di un 50%.

Linga, identitài e malcatu. Aemu più d’una olta faiddatu di smannà lu malcatu di rifirimentu, pa primmu chissu di lu locu undi la fràbbica mattessi pruduci. Prudotti saldi, impresari saldi, fattu in Saldigna…palchì no puru una palti di pubblicitài in Linga, Gadduresa e Salda? È una pussibilitài chi tiniti in contu pa un dumani?

Si, vi semu rasgiunendi da un pocu. La chistioni ci intaressa e saria più ghjustu. Siguramenti, parò, stendi in un malcatu cun legghj italiani, li talghitti doarani aè pa folza una celta palti in linga italiana, ma v’è siguramenti la manera pa signalà puru da chissu puntu di ista lu prodottu nostru chi è, comu hai dittu tu, tuttu saldu ed è ghjustù vulè vindì punendisi cu la linga chi ca’ cumparigghja faedda dugna dì.

In ultimèra, chjudimu cun un alta nuitài di Bolmea. Chistu ‘statiali aeti abbaltu ill’areopoltu di L’Alighera?

È un passagghju impultanti, la situazioni è bastanti critica ma noi pinsemu chi pa l’areopoltu vi siani boni pussibilitài di ripiddassi: semu spiranzosi innant’ a chistu. Pa un impresa minori comu la nostra chi è smannendi a poc’a pocu cridimu sia statu fattu un passu innanzi mannu illu caminu nostru. L’auguriu, pa noi cantu pa tuttu lu sassaresu, è chi la situazioni in Fertilia possia middurà e turrà a lu chi aemu cunnisciutu ill’anni pàssati, cussì comu middòria tuttu lu sistema di li traspolti in Saldigna, in lu chi è muissi pa li Saldi e pa un avvantàgghju turisticu.

Tratto da Zinzula.it al link

Unu Isciòperu pro sa limba sarda in iscola

Unu Isciòperu pro sa limba sarda in iscola

Su 27 de santugaine imbeniente, unos cantos sindacados indisponìbiles a sa cunfrontadura e a sa bèndida a baratu de sos deretos de sos traballadores (CUB, SI COBAS, SGB, USI AIT, SLAI COBAS) ant fissadu un’isciòperu generale.
Sos ativistas “Pro Una Caminera Noa”, unidos in s’assemblea plenària in Bauladu su 17 de cabudanni coladu, ant detzìdidu de sustènnere sas resones de s’isciòperu, ca sunt cumpatìbiles cun sos valores e sas punnas in arresonu:
• abolire sas imparidades de paga, sotziales, econòmicas, de gènere e cussas cara a sos immigrados;
• garantire creschimònias de paga;
• minimòngiu generalizadu de s’oràriu de traballu e investimentos pùblicos pro ambiente e territòriu;
• pensione de antzianidade a 60 annos o cun 35 annos de cuntributos;
• abolire sa lege Fornero;
• firmare sas privatizatziones e sas liberalizatziones;
• garantire su deretu universale a sa salude, a s’abitare, a s’iscola, a sa mobilidade pùblica e amparos cuncretos de intreras pro sos disocupados;
• defensare su deretu de isciòperu cun s’abrogu de sas leges chi lu vìnculant;
• refudare s’acordu-trampa de su 10 de ghennàrgiu 2014 subra sa rapresentàntzia chi lìmitat sa libertade e sa democratzia sindacale;
• cuntrastare cada tipu de gherra e gastos militares.
In su cuntestu de tale isciòperu, s’assemblea “Pro una Caminera Noa” at a organizare unu presìdiu e una cunferèntzia de imprenta a ogros a sa sede de s’Ufìtziu Iscolàsticu Regionale in Casteddu (pratza Galilei a sas 11:00) pro pedire s’inserta in su curriculum iscolàsticu de sa Limba e de s’Istòria Sarda pro mèdiu de unu protocollu.
Custu – narant sos ativistas – at a garantire una creschimònia significativa de sos postos de traballu pro chèntinas de giòvanos dotzentes e at a acolumare un’imparidade grae de tratamentu intre sa cultura sarda e s’italiana chi ofendet profundamente sos deretos umanos e tziviles de sos tzitadinos e de sas tzitadinas sardas.
In tale ocasione – sighint sos militantes –amus a avantzare, in prus, sas propostas nostras subra unos cantos temas de importu fundamentale tipu:

• dotzentes sardos custrintos galu oe a s’emigratzione dae sa lege 107 chi no amparat s’iscola sarda e sos traballadores suos;

• netzessidade de superare s’alternu iscola-traballu;

• defensa de sa carrera de istùdios de chimb’annos in sos litzeos.

In su benidore imbeniente – acabant sos ativistas – amus a fraigare ulteriores movimentos de cumbata e proposta in su cuntestu de sas mobilitatziones sindacales cumpatìbiles cun sos valores nostros e obietivos fundamentales.

#prounacamineranoa
#deretossotziales
#limbaeistoriasardainsiscola

4a Edizione della Festa de sa Limba sarda ufitziale a Bonàrcadu

Anche quest’anno Bonàrcadu ospiterà la Festa de sa Limba sarda ufitziale, promosso dal CSU (Coordinamentu pro su Sardu Ufitziale) promossa in collaborazione con il comune e con innumerevoli associazioni culturali.

La quarta edizione della festa sarà distribuita su due giorni, sabato e domenica, e avrà inizio sabato 23 alle 16:30, in Corso Italia nella sala de S’Ortu Mannu.

I temi annunciati dal CSU sono la questione femminile nella lingua sarda, la crisi dell’editoria in sardo e la contrarietà al nuovo testo unico che il consiglio regionale sta promulgando in tema di politica linguistica. In questi si inseriranno poi dialoghi su poesie, storia medievale, libri, automazione elettronica, di sport e di cinema ovviamente con l’aiuto del sardo, di esperienze professionali e di traduzioni. Ci saranno, inoltre, proiezioni, esibizioni musicali, mostre di prodotti e piatti tipici.

Quest’anno si coglierà un’importante occasione, poiché la Festa de sa limba sarda ufitziale si svolgerà nella giornata europea delle lingue, promossa dal Consiglio europeo negli stati membri. In Sardegna il referente per l’organizzazione sarà, per l’appunto, il CSU.

L’entrata alla manifestazione è gratuita e sarà possibile mangiare a prezzi popolari.

Coròngiu: «Su Tuls est una lege trunca-limba sarda»

Dimandas a Pepe Coròngiu

1. Pro ite sa Majoria de tzentru sinistra in Regione est traballende a una lege noa in sa limba. No esistet giai sa lege 26?

Mi creo chi siat una sutacommissione de sa commissione cultura a traballare subra su Testu Ùnicu de sa Limba Sarda. Mi penso chi sa majoria non nd’apat galu faeddadu a manera ampra e ufitziale. E semper e cando ant rinviadu s’esame de unos cantos meses. Est pagu prus de un’initziativa personale. Unu dispetu de su mundu folk contra a cussu Lsc. Deo personalmente penso chi su tzentrumanca non si podet prestare a custa operatzione. Lu diat pagare meda pro sas eletziones. Diat pèrdere unu muntone de votos ponende mente a ideàticos.

2. Cales sunt sos aspetos prus dannosos de tale testu de lege?

Ca ammesturat limba e folklore e neutralizat sa Lsc ponende sas bases pro torrare a cuntzetos comente su campidanesu e logudoresu chi pariant ismentigados. Promitit de gastare unu muntone de dinare pro nudda iscreditende su mundu linguìsticu. Escluit dae s’iscola gadduresu, tataresu e tabarchinu, mentres oe bi sunt. Creat su cuntzetu vagamente ‘etnitzista’ de arte ‘propria’ riferidu a s’autoctonia. Non m’agradat.

3. Ite est sa LSC e chi sunt sos innimigos suos?

Est unu còdighe iscritu pro iscrìere su sardu a livellu ufitziale. Sunt contra sos chi negant e non cherent s’ufitzialidade de sa limba. Finas si faeddant in sardu e sunt indipendentistas. Cherent su sardu pluridialetu e non limba normale. Sunt autocolonizados e italianistas linguìsticos finas si non si nde sapint. Foras de sa Lsc b’est su caos.

Pepe Coròngiu 

4. Sa LSC podet èssere megiorada fintzas iscurtende sas crìticas de chie la refudat?

Apo semper fatu e ascurtadu sas crìticas. Sa Lsc est unu ‘megioru’ de sa LSU e de sa Mesania. Cando fia diretore in Regione aia finantziadu unu progetu gestidu dae un’impresa ispetzializada pro la megiorare. Ma in sa riunione finale unu linguista meda importante aiat postu su vetu. Custa beridade simple simple, iscontzat totu sa còntiga de Corongiu chi no at mai ascurtadu sas crìticas. Coròngiu at fatu su dovere suo e àteros ant contadu fàulas. Si podet megiorare, ma lu podet fàghere una commissione de linguistas ghiada dae unu guvernu sàbiu. Non chie cheret iscontzare totu. Su megioru est un’iscùsia pro la brusiare.

5. A ite diat batire sa doppia standardizzazione de sas gai naradas variantes “campidanesa” e “logudoresa”?

A fàghere sa limba sarda a cantos, a arrogos, a orrugos. A pezzi. Diamus nàrrere a su mundu chi su sardu no esistit. Ma chi esistit unu pluridialetu folk chi costat unu muntone de dinari. Diamus èssere ridìculos in totu su mundu ponende fatu a custa classificatzone acadèmica imbentada e imposta dae professores mandrones chi no ant lèghidu Contini, Bolognesi e Mongili.

6. Sa limba sarda est cundennada a mòrrere?

Si a fàghere egemonia sunt sas sutacommissiones comente cussa de su Tuls, emmo. Si binchet su folklore, emmo. Si colat s’idea acadèmica de su pluridialetu, emmo. Ma nois los amus a firmare. No pasaran.

CSU: «la Maggioranza in Regione sta smantellando la lingua sarda ufficiale»

Il Coordinamento pro su Sardu Ufitziale è categorico: «la Giunta Pigliaru sta smantellando pezzo per pezzo quel poco di politica linguistica realizzata dalle precedenti giunte». Dopo i tagli ai fondi e agli sportelli linguistici la mazzata finale – secondo gli attivisti del CSU – è la proposta di legge sulla lingua sarda propugnata dal consigliere Paolo Zedda (ex Rossomori). Il cuore della critica mossa alla giunta Pigliaru è che con questa legge si abbandona il sardo nella sua veste ufficiale e si introducono norme che lo fanno arretrare verso uno «status folkloristico dialettale».

Vediamo le critiche mosse dal CSU punto per punto:

Folklorizzazione della lingua: Il testo è una copia non aggiornata della fallimentare legge 26/97, che mescola il problema della politica linguistica con la necessità di sostenere alcuni settori culturali e folkloristici: «perché si deve ghettizzare la questione linguistica in forme folkloristiche tradizionali come is mutetus o sa repentina, invece di puntare su forme innovative della lingua come il rap, il pop o il rock in sardo che invece sono esclusi dalla legge? Completamente ignorato poi qualsiasi settore innovativo dell’informatica o dello smart web. Si propone insomma il contrario di ciò che indicano tutte le moderne esperienze europee delle minoranze linguistiche: interpretare la contemporaneità per rivalutare la lingua di minoranza».

Esclusione del gallurese, del sassarese e del tabarchino: Le varianti galluresi, sassaresi e tabarchine sono escluse dalla legge. Il testo infatti non si discosta dalla legge statale 482 che non riconosce ai tre idiomi pari dignità. La nuova legge non risolve il problema escludendo dalle altre tre lingue che sono patrimonio della Sardegna. Per il CSU questo è inaccettabile anche perché fomenterebbe una conflittualità linguistica che invece la legge avrebbe dovuto comporre.

Demolizione della lingua sarda ufficiale. Paradossale, paternalistico e clientelare l’intervento sulla questione della lingua sarda standard unitaria. E’ chiara la volontà di cancellare l’esperienza della LSC e rimandare alla Giunta il compito di riprendere la questione neutralizzandola nonostante le positive esperienze di sperimentazione degli ultimi anni. Ma, non basta. Giusto per non scontentare nessuno, la legge propone, a fianco alla vecchia LSC, l’approvazione di nuove norme ortografiche che consentono la creazione di nuove lingue comuni in molti territori. Si avranno insomma un campidanese, logudorese e barbaricino comuni (e forse anche altre lsc locali chiamate dagli esperti “lingue complementari”) che, se da un lato cercano di accontentare ogni campanile e ogni singolo linguista, dall’altro faranno lievitare le spese per traduttori, dizionari, esperti e pubblicazioni in diverse lingue.

Mancanza di copertura finanziaria. Il testo poi non ha una relazione tecnico scientifica di appoggio come in genere si fa per le normative linguistiche. Chi sono i linguisti che hanno indicato le scelte? E i giuristi consultati? Inolte non è dichiarata la copertura finanziaria che, secondo valutazioni obiettive, visto il numero di organismi e interventi previsti dovrà essere al meno di 20 milioni all’anno. Una cifra inferiore sarebbe ridicola e trasformerebbe l’intervento in un esercizio teorico del diritto.

In conclusione il CSU denuncia che questa operazione avrà come unico risultato quello di screditare definitivamente la lingua sarda a livello internazionale e l’idea stessa di «lingua sarda moderna e normale» a tutto beneficio del campanilismo linguistico e della riduzione del sardo a dialetto.

Ciò che invece è urgente fare viene lasciato ancora una volta da una parte:

«l’alternativa- conclude il CSU – sono pochi atti amministrativi e tecnico-giuridici che può proporre la Giunta e, finalmente, una proposta di riforma dello Statuto che dia alla Regione competenze ragionevoli sulla materia».

Ecco di seguito il testo argomentato.

L’art 1 e 2 risultano abbastanza corretti nell’enunciazione dei principi di legge e distiguono la lingua sarda dalle altre varietà idiomatiche presenti in Sardegna cosi come si faceva nella legge regionale 26/97 senza nulla togliere e aggiungere.

L’art. 3 introduce il concetto di “cultura” e “arti” “proprie” della Sardegna immettendo nella legislazione un concetto controverso, già pernicioso per la politica linguistica, ma anche difficile da individuare.

Intanto, la commistione “lingua” e “cultura”, a nostro parere, è quella che da sempre fa fallire la politica linguistica ed è stata una delle criticità che ha fatto invecchiare precocemente già la legge regionale 26\97. Perché riproporre un dualismo cosi dannoso? Cosa si intende infatti per “cultura”? Ciò non è esplicitato, ma dal contesto si evincerebbe che si tratta di una sorta di “cultura sarda regionale”. Ma quali sono i confini della cultura sarda regionale? Gli argomenti, gli spazi geografici? Le lingue? Gli autori? Mistero inintelligibile della proposta di legge. Manca un definizione chiara. Anzi, così come per la legge regionale 26 ci sarebbe lo spazio per un’interpretazione estensiva e cioè che la “cultura sarda” sia tutta quella prodotta in Sardegna e quindi anche quella prodotta in italiano, inglese o altre lingue. E pertanto, come già successo nella legge 26/97, le risorse finirebbero lì in larga parte.

Il concetto poi di “arti proprie” è alquanto misterioso perché non viene esplicitato, ma ci si riferisce senza dubbio ad attività artistiche musicali, poetiche o di canto tradizionali o folkloristiche. Sorgono diversi dubbi su cui torneremo più avanti quando se ne parla in dettaglio: il più importante soprattutto perché vengono scelte alcune “arti” proprie e non “altre”.

Il concetto di cultura “propria”, così come di lingua, per quanto condivisibile, è a rischio impugnazione da parte del Governo. Si tratta di un concetto presente nella giurisprudenza iberica e significa sostanzialmente lingua e cultura storica del luogo, nell’accezione di lingua e cultura nazionale. Pertanto pensiamo che per lo Stato Italiano sia difficilissimo accettare questo concetto ed è da evitare in un testo che vuole essere pragmatico. Non riteniamo che, nel quadro legislativo italiano vigente, che è enucleato infatti nei tre commi dell’articolo 2, questo concetto possa essere accettato. E’ necessario allora rifarsi al concetto di lingua di minoranza storica cosi come espresso nella legge 482/99 o concetti simili in rispetto all’articolo 2.

La confusione tra queste terminologie è evidentissima nell’articolo 3 laddove si definiscono “lingue delle minoranze storiche” la lingua sarda e la lingua catalana di Alghero, mentre per “lingue proprie della Sardegna”, l’insieme delle lingue delle minoranze storiche e del gallurese, sassarese e tabarchino. Si tratta di una forzatura evidente foriera di cattive interpretazioni e a rischio di impugnativa da parte del governo. Stando ai fatti purtroppo la legge 482/99 non riconosce le varietà gallurese, sassarese e tabarchino e tutti i tentativi di introdurre nuove varietà, come per esempio il veneto e il piemontese sono stati rigettati, perché la Corte costituzionale ha sostenuto che spetta allo Stato individuare le lingue ammesse a tutela e non alle Regioni. In occasione di queste nuove definizioni (da evitare) il potenziale legislatore non solo riconosce tre nuove “lingue” al di fuori del quadro della 482, ma addirittura concede loro lo status di “lingue proprie” arbitrariamente e abusivamente, secondo i parametri dello Stato Italiano. Pertanto l’impugnativa è quasi certa e la norma da riscrivere.

La proposta legislativa non risolve il problema del gallurese, tabarchino e sassarese, anzi li espone a bocciatura sicura da parte del Governo e della Corte Costituzionale e a cancellazione di qualsiasi forma di tutela anche quella residuale della legge 26/97 se questa venisse sostituita dalla nuova legge. La soluzione è a portata di mano, gli estensori di questo testo l’hanno individuata, ma sarà comunicata a tempo debito.

Vi è poi una lunga definizione di concetti ed espressioni inerenti alla produzione culturale, cinematografica, teatrale e folkloristica che a nostro avviso dovrebbero essere valorizzati meglio in questa legge o anche espulsi in quanto concetti estranei. Del resto, per fare un esempio, se il cinema, il teatro “propri della Sardegna” vengono definiti da questa legge solo quelli in lingua sarda e simili, si innescherebbe in aula e nella società sarda una polemica senza fine a difesa del cinema e teatro in italiano, ma prodotto in Sardegna. In questo caso la legge si presenterebbe come estremistica e perdente e finirebbe per danneggiare il sardo quale espressione di una minoranza giacobina. Il concetto insomma va espresso meglio dal legislatore e va risolta la contrapposizione tra la cultura propria “in sardo” e la cultura “non propria” in italiano, proprio per tutelare la lingua sarda da interventi velleitari che poi alla fine la danneggerebbero.

Va da se che ogni articolo che contiene il principio dell’arte e cultura “propria” va rivisto.

Sempre nell’articolo 3 sono molto confuse le definizioni di una “norma ortografica” quale insieme di regole, convenzionalmente definite, attraverso cui i suoni della lingua sarda vengono riprodotti graficamente e una “norma linguistica” quale insieme di regole sintattiche, morfologiche e lessicali che definiscono uno standard della lingua sarda. Sostanzialmente non si capisce la necessità di introdurre due norme invece che una. Si intuisce che la prima dovrebbe servire a trascrivere ogni singolo dialetto, idioletto o geoletto, rispettando in qualche modo la variazione, mentre il secondo sarebbe una classica lingua standard come la LSC.

E’ a nostro avviso una soluzione sbagliata in quanto si legittima l’uso (attraverso la definizione mimetica e ambigua) in questo modo di standard competitivi alla lingua standard ufficiale. Il fatto di poter usare degli standard “ortografici” faciliterebbe l’adozione per esempio di uno standard locale campidanese o logudorese o nuorese (almeno nelle intenzioni dei localisti) non dichiarato, ma di fatto. Tali standard ortografici competerebbero (anche nelle spese) con la lingua ufficiale standard e si creerebbe una babele ortografica e politica senza rimedio con grave danno al prestigio internazionale e locale del sardo. E’ una soluzione paternalistica, clientelare (nel senso che cerca di accontentare tutto e tutti per far stare tutti buoni) e che farà raddoppiare o triplicare le spese o le burocrazie traduttive che si applicheranno a ogni lingua.

Del resto la resistenza all’uso dello standard unitario è data, in buona parte, dalla voglia di anarchia scrittoria per una varietà che si considera un dialetto locale o personale e non una lingua. O anche perché si ritiene di dover scrivere in italiano e dunque lo standard sardo per la scrittura non è utile. Meglio sarebbe il realismo da parte del Consiglio Regionale. Non è credibile che chi rifiuta le regole della lingua standard accetti poi un sistema ortografico per rendere la varietà locale in maniera più aderente alle abitudini accademiche. Dove si vuole fare questo, si fa già come ad esempio nei premi letterari oppure sui social o nei laboratori universitari. In realtà questa cosiddetta norma ortografica è stata concepita per riproporre l’uso competitivo anti norma unitaria delle varietà locali come il cosiddetto “campidanese”, o altre a piacere, che competerà con la norma di riferimento regionale impedendo però al sardo, non più unitario, di essere visto e legittimato, anche dallo Stato Italiano, come lingua vera e propria.

L’art. 4 si limita a delineare competenze generali senza entrare troppo nel merito.

L’art. 5, in coordinamento con l’articolo 12, riscrive ciò che si fa già nella Regione almeno dal 2002 e cioè il finanziamento agli sportelli linguistici e alla toponomastica. Si introduce però al comma 3 la possibilità di presentare progetti folkloristici invece che linguistici, dirottando le risorse dagli operatori della politica linguistica ad altri operatori del settore folk tradizionale. Ciò, a nostro avviso, contro la lettera e lo spirito della legge 482/99. Ciò deriva sempre dal fatto che si mischiano politica linguistica e cultura popolare, quando la direttrice di massima dovrebbe essere quella, se si vuole salvare la lingua, di promuoverla invece in ambiti diversi da quelli tradizionali dove la lingua è gia presente costituzionalmente.

E’ chiaro che si utilizza la questione linguistica per finanziare invece gli ambiti folkloristici, azione, a nostro avviso, scorretta. Sarebbe più corretto creare una proposta di legge per questi ambiti.

L’art 6, sulla realizzazione di un piano di sviluppo linguistico-culturale, in particolare per i comuni e le realtà diffuse nel territorio, non sarebbe di per se interessante né da sottolineare se non per la frase contenuta al comma 5, e cioè che “la concessione dei contributi è subordinata all’utilizzo della norma ortografica di riferimento di cui all’articolo 9” e dunque non la norma standard di riferimento regionale standard, ma qualsiasi “lingua locale” scritta secondo un’ortografia dialettale che propone la regione e che quindi consentirebbe di sostenere tutte le versioni di lingua sarda locale. Ciò rivela la visione che sottende alla scrittura della legge che il CSU non condivide e cioè una visione nella quale il sardo unitario come lingua normale non esiste, ma esistono una miriade di lingue locali, cantonali e individuali che ognuno declina secondo il suo piacimento.

In realtà l’obiettivo nascosto della legge è proprio questo, a nostro avviso.

In sostanza la domanda retorica “Quale sardo?” non trova risposta in questa legge che anzi riporta il sardo indietro alla situazione antecedente il 2001. Se non anche agli Anni Settanta del secolo scorso.

Va segnalato che il Piano Triennale esiste già nella legge 26, ma negli ultimi tre anni non è stato mai redatto con problemi di legittimità che andrebbero segnalati.

L’articolo 7 non porta niente di nuovo se non razionalizzare la Conferenza Annuale della lingua che era gia prevista dall’ordinamento dalla legge 26/97, ma che negli ultimi 3 anni non è stata mai svolta. Pertanto non si capisce quale urgenza di legiferare di nuovo.

L’art. 8 non propone niente di imperdibile se non introdurre la possibilità di scambi e contatti con altre minoranze linguistiche riproponendo però l’enunciazione di gallurese, sassarese e tabarchino con i problemi di impugnativa che abbiamo già elencato.

L’art. 9 è forse l’articolo più controverso della legge e che rivela la sua propensione a scardinare, neutralizzare e indebolire l’esperienza di una norma regionale standard di riferimento che avrebbe fatto del sardo una lingua vera, e la riporta a uno stato semi-dialettale nel cui a farla da padrone sarà la babele dei dialetti e delle ortografie locali e personali (ora legittimate dalla Regione se la legge dovesse essere approvata).

Se infatti ci fosse stata una volontà di chiudere l’annosa questione della standardizzazione unitaria si sarebbe ratificata in legge la scelta fatta con deliberazione di giunta nell’aprile del 2006 e si sarebbe incaricato l’organo esecutivo di apportare minimi correttivi se ritenuti necessari. Invece, si segue un tortuoso processo che ha come obiettivo l’eliminazione della LSC (attraverso al sua messa in discussione) e di qualsiasi norma unitaria di riferimento, che però viene nascosto attraverso una norma ambigua, bizantina e foriera di interpretazioni molteplici.

Infatti si scrive che “La Regione promuove la standardizzazione della lingua sarda,” e, si badi bene, non si aggiunge l’aggettivo “unitaria” per cui sarebbe legittimo interpretare a posteriori che la standardizzazione potrebbe anche non essere unitaria, come di fatto è. Dipenderà insomma da chi gestirà la cosa dopo l’approvazione della legge visto che la formulazione è ambigua e bizantina. “A tal fine la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente per materia – si continua – adotta, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, una deliberazione con la quale definisce una norma ortografica di riferimento della lingua sarda”.

Attenzione, per quest’ultima, non si tratta di una lingua standard, ma di una norma convenzionale di simboli e lettere per trascrivere ogni singolo dialetto, però è indicata come “di riferimento”. Cioè in sostanza sarà possibile interpretare per chiunque che le indicazioni legislative che la Regione da sulla sua lingua sono che la norma di riferimento principale è una semplice trascrizione convenzionale di ogni dialetto. Niente lingua standard, o di comunità, o di riferimento. Non lingue complementari, come qualche ingenuo giuridico ha già interpretato, ma “ di riferimento”.

Questa è la priorità che indica il legislatore che infatti in precedenza ha scritto all’articolo 6 la volontà di sostenere finanziariamente i progetti “in dialetto” e non in lingua. Insomma la legge istituzionalizza una semplice grafia di dialetti che confermerà lo stereotipo per cui la lingua sarda non sia una vera lingua, ma un gruppo di dialetti, chiamati varianti, senza una sua unità. E quindi una sub lingua dialettale che non merita tutela. Che senso ha dal punto di vista giuridico e politico? A quel punto, se la commissione e il Consiglio condividono questo punto, meglio lasciare le cose come stanno invece che legiferare.

Solo successivamente nel testo, si parla, quasi di passaggio che “Nella medesima delibera è definita, inoltre, limitatamente alla scrittura, una norma linguistica di riferimento per l’utilizzo nella comunicazione istituzionale e per la redazione degli atti e documenti in uscita dal sistema Regione, secondo le modalità previste dall’articolo 18, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo in lingua italiana”, riproponendo lo schema sperimentale del 2006, che invece andava esteso come è stato esteso di fatto in questi anni, diminuito del fatto che le esperienze di uso della LSC in questi anni sono state positive in quanto superiori a ogni altra norma e che le altre scritture dialettali-ortografiche (separatiste e centrifughe rispetto al sardo ufficiale centripeto) saranno adesso legittimate dalla legge.

Insomma un sistema ingegnoso per neutralizzare la LSC dentro una Regione che non la userà (in questi ultimi anni infatti lo standard è stato quasi congelato), mentre invece si darà spazio alla Babele dei dialetti – idioletti – geoletti per far morire definitivamente l’idea di standard unitario solo simbolico. Un sistema raffinato che apparentemente, per i non addetti ai lavori, sembra favorire la standardizzazione e in realtà invece la soffoca. Tutto si gioca intorno al non uso dell’aggettivo “unitaria”, e al concetto della norma “ortografica” libera (ma di riferimento) contrapposta a quella “standard” che si vuole rinchiudere dentro un assessorato per non essere mai utilizzata e quindi dichiarare che è inutile e fallimentare. E concludere cosi il processo di dialettizzazione della lingua sarda.

La Commissione e il Consiglio Regionale sappiano che se viene approvata questa norma, la massima assemblea regionale dirà al mondo che la Sardegna, pur affermando in via di principio il contrario, non ha una lingua sua, ma un coacervo di dialetti e se ne prenderà la sua responsabilità storica e politica.

Dall’art 10 all’art 17 si parla di organismi vari che, se pur utili, non possono essere utilizzati in assenza di una visione moderna ed europea della lingua sarda, ma piuttosto risultano ridondanti, senza un piano di razionalizzazione della spesa e quindi esorbitanti nelle loro funzioni e potrebbero esporre la questione linguistica a polemiche dannose e strumentali, da parte dei difensori del monolinguismo, sullo spreco di risorse pubbliche. Tale pericolo andrebbe evitato con una semplificazione e rimodulazione che si ritiene urgente e prioritaria.

L’art. 18 registra ciò che già potrebbe fare la Regione dal 1999 e non ha fatto, o ha fatto parzialmente, in materia di utilizzo della lingua negli uffici regionali. C’è poco coraggio nella traduzione degli atti, mentre l’investimento sul sardo giuridico dovrebbe essere massimo. Non si mettono limiti al web che in teoria, secondo le norme proposte, potrebbe essere tradotto tutto. Ma non si indicano le risorse finanziarie per ottemperare a tale opera quasi sovrumana e che richiederebbe un esercito di traduttrici e traduttori.

Si parla di diritto assicurato alle “minoranze linguistiche storiche” quindi sembra di capire, al solo sardo e catalano. Quindi le scritture in lingua del web ufficiale saranno anche in catalano? Questo è un punto da chiarire perché altrove si dice che il catalano si valorizza solo nel suo territorio di riferimento e non nella Regione intesa come istituzione centrale. Non si specifica con chiarezza quale norma di scrittura si devono utilizzare.

Sembra di capire invece che che il gallurese, tabarchino e sassarese, definite “lingue proprie”, ma non di “minoranza storica”, cioè escluse dalla legge 482/99, non siano ricomprese in questo articolo.

Cosi anche per il comma 8 dell’articolo 18 che, nonostante si noti poco è una delle norme più “forti” della legge, perché prevede per l’accesso tramite concorso alla Regione l’obbligatorietà della conoscenza “delle lingue delle minoranze storiche” quindi con accesso garantito per chi conosce sardo e catalano (non è chiaro se entrambe o solo una a seconda della provenienza da Alghero o da altra località della minoranza sarda e quindi con difficoltà interpretative notevoli della norma che andava scritta meglio e con più evidenza e trasparenza), ma sempre secondo le linee interpretative del preambolo non sarebbe garantita ai parlanti sassarese, gallurese e tabarchino. Si tratta di una norma, per quanto condivisibile, a rischio di impugnativa da parte del governo per mancanza di copertura giuridica di rango sovraordinato.

Con l’articolo numero 19 non si apportano sostanziali novità all’attuale sistema giuridico già normato dalla legge regionale 26 e l’intero oggetto dell’articolo potrebbe essere devoluto a semplici atti amministrativi e delibere di Giunta.

Con gli articoli 20 e 21 non si introduce nessuna sostanziale novità a quanto già regolamentato dalla legge statale 482/99 e dalla legge 3 sul sardo veicolare in orario curricolare del 2009 (e relativi atti amministrativi) in merito alla possibilità di insegnare il sardo a scuole. Le disposizioni riguardano le “lingue di minoranza storica” quindi sono esclusi il gallurese, il sassarese e il tabarchino.

Con l’articolo 22 sul coordinamento della programmazione scolastica si prevede la costituzione di un organismo pletorico, visto che altrove si prevede la nascita di un’Agenzia specializzata, nel quale non si indica l’obbligo di conoscenza delle lingua sarda per i componenti. Si ha quindi il rischio che entrino in un settore strategico personaggi completamente estranei alle tematiche. Laddove si esplica la programmazione (comma 4 punto f) si pone l’obbligo di uso della “norma ortografica di riferimento” che è una criticità sotto due punti di vista. Il primo perché la Regione non può programmare o imporre nell’ambito scolastico e deve essere il singolo istituto (nell’autonomia italiana) a decidere, il secondo perché in questo modo sarà possibile a scuola insegnare ogni singolo dialetto e non la lingua standard. O perlomeno questo è l’orientamento velleitario che noi non condividiamo.

L’articolo 23 sulla produzione di materiale didattico non porta nessuna novità giuridica ma conferma l’esclusione di gallurese, tabarchino e sassarese dal sostegno regionale.

Nell’articolo 24 sul sostegno alle istituzioni scolastiche il comma 4 che interviene sulla programmazione scolastica delle ore di didattica in lingua minoritaria è a rischio di impugnativa da parte del Governo

Relativamente agli articoli 26 e 27 noi siamo profondamente contrari a dare alle due università sarde qualsiasi competenza in merito a certificazione e formazione operativa. Gli atenei sardi, a quanto risulta dalle esperienze degli ultimi decenni, o sono contrari a una politica linguistica operativa unitaria, o propagandano una visione della lingua divisa per varianti e dialetti che ne impedisce una valorizzazione di tipo politico e sociale moderno. La visione universitaria coincide con quella folkloristica. Pertanto, coinvolgere gli atenei è, a nostro modesto avviso, un vulnus capitale che farà fallire ogni politica di questa legge così come è già successo per la legge 26/97.

L’articolo 28 è troppo generico e confonde gli organismi che si occupano di politica linguistica con quelli che si occupano di folklore con la preoccupazione di indirizzare i finanziamenti.

Per quel che riguarda gli articoli 29 e 30, Interventi a favore delle arti proprie e Catalogo Multimediale, ciò che pensiamo è che siano una materia intrusa alla legge e che non si possa limitare il focus della politica linguistica alle arti tradizionali di origine popolare che meriterebbero una ben più ampia valorizzazione con una legge ad hoc. Per esempio, se l’ottica è centrata sulla diffusione della lingua, sono ugualmente utili alla diffusione e all’acquisizione di prestigio le arti contemporanee come il pop, il rock o il rap che usano la lingua sarda, o le traduzioni dei classici o qualsiasi espressione della cultura internazionale “voltata” in sardo.

E’ completamente assente dalla legge qualsiasi sostegno alle produzioni informatiche o robotiche per esempio, che sarebbero invece fondamentali.

In termini formali generali si può anche sottolineare che la proposta manca di una adeguata relazione tecnico-scientifica che individui a quali esperti si è rivolta la Regione per la stesura del testo e a quali bibliografie scientifiche si fa riferimento.

Manca inoltre una proposta di copertura finanziaria obbligatoria.

Per terminare, la proposta di legge è profondamente legata a una visione “etnico-antropologica” regressiva dell’identità sarda che vede in una “cultura sarda” di forte impronta tradizionale rurale il futuro della lingua. Sarebbe necessario invece l’esatto contrario: una lingua normale che veicoli una cultura contemporanea internazionale e urbana. Per noi l’identità dei sardi è questa, veicolata da una lingua che conferisca gli stessi caratteri e confini dell’identità.

Per questo suggeriamo alla Commissione di non avere fretta a portare il testo in aula e di regalarsi un ulteriore approfondimento e siamo disponibili a collaborare alla stesura di un testo più adatto anche alle prescrizioni quadro della Carta Europea delle Lingue per evitare che sia il Consiglio Regionale della Sardegna ad affossare la sua stessa lingua relegandola ad ambiti e a una visione gretta di carattere folkloristico-dialettale. Scatenando delle polemiche culturali e sociali di cui certamente la nostra lingua non ha bisogno.

FIRMATO
Assemblea Direttiva del CSU
Giagu Ledda, Paolo Mugoni, Gianni Garbati, Salavatore Mele, Giuseppe Corronca, Martine Faedda, Sarvadore Serra, Nicola Merche, Pietro Solinas, Giommaria Fadda, Roberto Carta, Mario Sanna,

(questo dossier è stato inviato alla commissione competente del Consiglio Regionale il giorno 5luglio 2017)

 

Festival di Gavoi? Sena limba sarda e duncas sena Sardigna

Nella foto Francesco Casula
di Francesco Casula

Festival di Gavoi? Sena limba sarda. E, duncas, sena Sardigna.

Anche quest’anno, il Festival di Gavoi, sarà senza Limba: parlerà tutte le lingue del mondo ma non quella sarda. Così come in quelli precedenti infatti è stata rigorosamente esclusa la letteratura in Sardo. Ed è spiegabile solo dentro un’ottica biecamente italocentrica ed esterofila.
Vanno bene gli scrittori “stranieri” e italiani e anche quelli sardi in lingua italiana: peraltro, sempre i soliti noti.

Ma perché escludere la letteratura in limba?
Perché ha prodotto poco? Ma anche dato e non concesso che la lingua sarda abbia prodotto poco, si poteva pensare che un cavallo per troppo tempo tenuto a freno, legato imbrigliato e impastoiato potesse correre e correre velocemente? E non dice niente a Fois e agli organizzatori del festival di Gavoi la produzione in sardo degli ultimi trent’anni ma segnatamente degli ultimi dieci? Eccola: nei primi dieci anni (1980-1989) le pubblicazioni sono state 22, fra cui 11 romanzi; nei secondi dieci anni (1990-1999) le pubblicazioni sono più che raddoppiate: dalle 22 del primo decennio passano a 57; nei terzi dieci anni (2000-2007) le opere narrative in sardo sono ben 107. E parlo solo di quelle censite. Molte delle quali di gran vaglia. Certo, la lingua sarda, deve crescere. Ma sta crescendo: ha soltanto bisogno che le vengano riconosciuti i suoi diritti, che le venga riconosciuto il suo “status” di lingua, e dunque le opportunità concrete per potersi esprimere, oralmente e per iscritto, come avviene per la lingua italiana. E per poter essere conosciuta e apprezzata: il festival di Gavoi poteva essere una formidabile occasione in tal senso.

È stata brutalmente censurata. Perché?
Probabilmente perché Fois e gli altri organizzatori del festival non credono a una produzione letteraria in limba che esprima una specifica e particolare sensibilità locale, ovvero “una appartenenza totale alla cultura sarda, separata e distinta da quella italiana” diversa dunque e “irrimediabilmente altra”, come autorevolmente è stato scritto. E dunque non credono ad Autori che –ha sostenuto il compianto Antonello Satta- “sappiano andare per il mondo con pistoccu in bertula, perché proprio in questo andare per il mondo, mostrano le stimmate dei sardi e, quale che sia lo scenario delle loro opere, vedono la vita alla sarda”. Dimenticandosi, fra l’altro, che a riconoscere una Letteratura in limba è persino “uno straniero”: un viaggiatore francese dell’800, il barone e deputato Eugene Roissard De Bellet che dopo un viaggio nell’Isola, in “La Sardaigne à vol d’oiseau” nel 1882 scriverà: “Si è diffusa una letteratura sarda, esattamente come è avvenuto in Francia del provenzale, che si è conservato con una propria tradizione linguistica”
Bene. Marcello Fois e gli altri sodali sono liberi di pensarla così. Ma almeno dovrebbero sapere e convenire che l’idea di una letteratura italiana che comprenda esclusivamente le opere scritte in italiano può considerarsi ormai tramontata. Il concetto stesso di letteratura italiana si è dilatato sino a comprendere l’insieme delle opere scritte in tutto il territorio dello Stato italiano, indipendentemente dal codice linguistico utilizzato. Pertanto le letterature “regionali”, un tempo considerate minori, sono diventate le diverse componenti di un quadro “nazionale” più vasto. Ciò che sostanzialmente deve essere riconsiderato è il rapporto fra il “centro” e le “periferie”, dal momento che – come scrive in “Geografia e storia della letteratura italiana”, Carlo Dionisetti, il principale teorico di questi studi,- “La storia della marginalità reca un contributo essenziale alla storia totale in costruzione, perché si manda lo storico, senza tregua, dal centro alla periferia e dalla periferia al centro”. In tal modo, finalmente i fenomeni letterari possono essere considerati per il loro valore artistico, estetico, storico e culturale e non in base a un sistema linguistico. Oltretutto la furia italiota, italocentrica e cosmopolita gioca brutti scherzi: le star letterarie straniere vanno bene, ma escludere gli scrittori sardi in limba è segno di becero provincialismo non di apertura al mondo. 
Ma del resto, non sono forse stati scienziati come Einstein e scrittori come Honorè de Balzac e Tolstoj – per non parlare dei nostri Giuseppe Dessì e Cicitu Masala- ad affermare “Descrivi il tuo paese e sarai universale”?

Lìmba sarda

Silanus: motzione pro nche catzare sos Savoia dae sa toponomàstica

In Silanus sa chistione de sa toponomàstica, pro seguru, non rapresentat unu de sos problemas printzipales, ma non devet èssere cunsideradu nemmancu unu problema de pagu contu. Sa revisione de sas targas presentes in sas carreras de sa bidda est divènnida una netzessidade istòrica e culturale.
Pro custu motivu su grupu de minoria Liberamente Silanus at depositadu una motzione pro nche catzare sos nùmenes de sos Savoia dae sas intitulatziones de sas carreras. Personàgios chi si sunt distintos in totu s’ìsula e in totu su meridione italianu pro èssere istados protagonistas de disauras, de ochidòrgios e de torturas.

Silanus, che a totu sas àteras biddas, apartenet a s’istòria e a s’istòria apartenent fintzas sos tzitadinos suos illustres chi ant dadu su contributu issoro a sa bidda e a sa sotziedade in generale. Persones che a Pepinu Fiori, a Francu Pintus, a Frantziscu Mura, a Màriu Màsala, pro nde mentovare unos cantos. Paesanos de gabbale chi diant merèssere una targa prus de cale si siat tirannu sabàudu. In sas dies imbenientes amus a bìdere comente s’at a espressare su consìgiu comunale.

Su ligàmene a sa motzione:

http://liberamente.silanus.net/2017/05/cancellare-i-savoia-dalle-nostre-vie/