Cale sardu depo imparare, Diegu Corràine?

Per il ciclo di interviste Cale Sardu?

Intervista a Diegu Corràine

S’imparòngiu de su sardu, ma fintzas de àteras limbas de Sardigna, est in custu momentu istòricu torrende a èssere unu problema de importu in sa sotziedade isulana moderna.

Sigomente est iscontadu chi chie lu chèrgiat imparare siat semper sardu, e duncas a su nessi faeddet s’italianu, belle totu sos isfortzos e su materiale didàticu sunt pro italòfonos chi cherent torrare a imparare sa limba de su logu pro deghinas de cajones o pro gente chi giai connoschet sa limba ma at bisòngiu de una manera de la iscrìere.

Lìtzitu est a si preguntare cale sardu faeddare? Bisòngiu b’at de l’isseberare?

Sigomente sa limba tenet sentidu si la faeddamus cun àtere, amus a imparare sa variedade chi tratant in su logu in ue istamus. Su sardu —una variedade cale si siat— lu podimus imparare dae chie lu faeddat, in famìlia o in sa bidda. In casu chi custu non siat possìbile, lu podimus imparare dae sos libros, comente in cale si siat àtera limba.

E chie non tenet perunu ligàmene cun su sardu, dae cale dialetu podet inghitzare a l’imparare?

Cale si siat limbàgiu o dialetu tenet sos caràteres e sa capatzidade de espressare su mundu chi nos inghìriat. Duncas andat bene su dialetu chi tenimus praticamente s’ocasione de imparare o su chi nos paret mègius. Bastis chi siat.

A podimus ammisturare intre sos dialetos, si implicamus chi non semus nadios sardos? O no andat bene e bisòngiat de isseberare una pronùntzia e unu lèssicu locale ebbia?

In definitiva podimus cunsiderare cale si siat dialetu unu misturu cun unu/prus dialetos chi nos inghiriant: totu est sardu. Su problema no est de misturare ma de lu faeddare bene, de “misturare” bene! Su misturu est naturale in pessones (cummertziantes, pastores, etc.) chi girant o ant giradu in Sardigna pro traballu.

Dae chi si depet imparare a l’iscrìere, dae ue cussìgias de cumintzare a l’imparare? A si devent imparare prus ortografias? E pro ite?

B’at giai propostas ufitziales coerentes e bonas, comente sa LSC. Sa comodidade de una norma de riferimentu est manna, ca cunsentit de cuncambiare messàgios in totu sa Sardigna e in foras, comente in cale si siat logu e limba.

Pro chie non cheret intrare in sa cherta de s’ortografia, ite li dias cussigiare pro si alfabetizare?

Ma si unu no nd’est cumbintu, a su nessi chi s’ortografia no ufitziale chi isseberamus siat coerente e chi sa limba siat cantu prus possìbile lìbera dae italianismos inùtiles! Bastis chi siat in sardu bene iscritu, lu repito. A bias, difatis, su de no atzetare sa norma ufitziale est petzi un’iscusa pro sighire cun… s’italianu. S’iscritura agiuat a mantènnere sos messàgios in su tempus e a los ispainare in su logu. Duncas bisòngiat pro publicare libros, ditzionàrios e manuales pro imparare sa limba. Si est beru chi sa gente est torrende a sa limba, est finas beru chi semus perdende in cantidade de pessones chi faeddant su sardu e in calidade de sa limba. O, forsis, custa cussèntzia noa est creschende pròpiu ca s’est abbigende de custos dannos e est timende s’iscumparta de sa limba. Duncas sos libros e mescamente s’iscola sunt capatzos de imparare su sardu. Bastis chi su sardu siat presente in cale si siat òrdine de iscola comente matèria e comente mèdiu pro imparare totu sas matèrias.
E tou custu lu podimus otènnere petzi si tenimus a su nessi una norma generale e comuna de ortografia in su lèssicu e in sa terminologia chi cunsentint s’ammodernamentu de su sardu in sas sièntzias e in sas tècnicas, in cale si siat logu e impreu.

Cales ainas ti parent bonas pro cumintzare a imparare su sardu? Cales libros de testu? Cales sitos internet?

Bi nd’at publicadas dae editores sardos, ma sunt pagas, est beru. Su malu de totu custu est chi sa limba est dèbile ca no est agiuada, comente acuntesset in aterue, dae sos movimentos polìticos. E sos movimentos polìticos in Sardigna sunt dèbiles ca òperant in italianu, ca non creent a beru chi su sardu siat su motore de s’identidade natzionale nostra, ma siat petzi un’elementu in prus de sa cultura nostra. Finas a cando custos movimentos ant a operare in sa limba dominante, su sardu at a èssere semper prus dèbile.

Sende gasi, tocat a si dare ite fàghere pro ammaniare ainas pro imparare, ma, mescamente, bi cheret voluntade… de imparare. Ca mi paret chi, de totus sos chi “abbòghinant” in favore de su sardu, sunt pagos sos chi leghent in sardu. E custu est malu pro s’editoria in sardu e pro sa limba matessi. E si non si movet su guvernu sardu, pro sa limba, tocat chi lu fatzant sos privados, chi si tratet de impresa o de assòtzios linguìsticos basados in su voluntariadu. Bi cheret voluntariadu meda pro su progressu de su sardu, comente nos imparant àteras limbas. Catalanu, galitzianu, bascu, etc.

Diegu Corràine, de Orgòsolo, est istudiosu de limba sarda e tradutore, membru de sas commissiones incarrigadas de sas propostas de normas iscritas de sa Limba Sarda Unificada (LSU) e de sa Limba Sarda Comuna (LSC).

Bidi puru:

Cale sardu depo imparare, Màrio Pudhu?
Cale sardu depo imparare, Pepe Coròngiu?
Cale sardu depo imparare, Roberto Bolognesi?

Cale sardu depo imparare, Màriu Pudhu?

Per il ciclo di interviste Cale Sardu?

Intervista a Mario Puddu

S’imparòngiu de su sardu, ma fintzas de àteras limbas de Sardigna, est in custu momentu istòricu torrende a èssere unu problema de importu in sa sotziedade isulana moderna.

Sigomente est iscontadu chi chie lu chèrgiat imparare siat semper sardu, e duncas a su nessi faeddet s’italianu, belle totu sos isfortzos e su materiale didàticu sunt pro italòfonos chi cherent torrare a imparare sa limba de su logu pro deghinas de cajones o pro gente chi giai connoschet sa limba ma at bisòngiu de una manera de la iscrìere.

Lìtzitu est a si preguntare cale sardu faeddare? Bisòngiu b’at de l’isseberare?

Est lítzitu a preguntare totu. Cumbenit sempre a imparare su sardu chi tenes prus a prove, su chi podes intèndhere de prus, su chi podes faedhare cun prus zente, ca est fintzas su chi podes imparare menzus. Candho ischis faedhare cussu, no agatas difítzile a cumprèndhere fintzas s’àteru sardu, cale de prus e cale de mancu, ca bi at faedhadas in carchi piessignu prus diferentes pro chistiones de pronúncia, ma sa parte assolutamente prus manna de su sardu – logudoresu, mesania, campidanesu, sulcitanu, ozastrinu – faghet sa matessi pronúntzia de sas cussonantes chi càmbiant sonu in fonética sintàtica, candho si narant duas o prus peràulas coment’e chi siant atacadas: es. su cane > pron. sugàne, su fogu > suvógu, su pane/i > subane/i, sa terra > sadèrra.

De cussa faedhada prus acurtzu podes comporare carchi líbberu de literadura (bi ndh’at a muntones: ti poto inditare nessi sa ‘collana’ Paberiles de s’Editore Condaghes chi ndhe at pubblicadu una barantina in prosa e bi ndh’at de totu sas faedhadas) ma chentza cussu ndhe agatas de àteros editores puru (Papiros, Domus de Janas, Della Torre, e àteros). A lèzere faghet bene meda, ca agatas e podes imparare àteras peràulas, bides su manizu de sa limba e si chistionat de unu muntone de cosas.

Si cheres bídere totu sas chistiones de pronúntzia (e za tenimus totu intelizéntzia pro cumprèndhere cussu e meda de prus), podes lèzere sa Grammàtica de sa limba sarda, cosa mia, Editore Condaghes: a nois Sardos serbit, che a totu sa zente normale chi faedhat àtera limba, de istudiare sa limba nostra! Sinono tenimus presuntziones e semus miraculàrgios e aprossimativistas diletantes!

E chie non tenet perunu ligàmene cun su sardu, dae cale dialetu podet inghitzare a l’imparare?

Ma si unu cossizu li tio dare est de seberare tra logudoresu / mesania / campidanesu / sulcitanu / ozastrinu. Faghe contu a donzi modu chi totu su sardu est sa matessi limba e si fintzas bi at diferéntzias de pronúntzia (ma in totu sas faedhadas pro sos matessi motivos, chi tandho est fàtzile a cumprèndhere), su manizu (grammàtica: morfologia, sintassi) est su matessi e in custu puru tenimus bisonzu de istudiare sa limba e no de àere sa presuntzione chi, chie la faedhat fintzas normalmente, la connoschet! Su cuntatu cun s’italianu  – e medas bortas faedhendhe semus traduindhe dae cussu – detértminat unu manizu de sa limba chi no est cussu de su sardu e si no amus osservadu sas diferéssias andhamus a mudenta cun s’italianu!

A podimus ammisturare intr’e sos dialetos, si implicamus chi non semus nadios sardos? O no andat bene e bisòngiat de isseberare una pronúntzia e unu lèssicu locale ebbia?

In totu sas limbas custu de ammisturare est cosa normale, in su sensu chi in peruna limba si faedhat una cosa “pura”: unu, faedhendhe, narat sas peràulas chi tenet bisonzu de nàrrere e si no lu narat cun d-una peràula, si arranzat a lu nàrrere cun d-un’àtera. E in cantu a seberare, comente apo nadu innantis, bastat a seberare una faedhada, menzus sa prus a prove, e sa parte prus manna de sa limba la faghent sas faedhadas chi apo inditadu. Pro esempru, si unu abbitat meda a Orgòsolo, o a Fonne, imparet cussu chi za no andhat male de seguru, ca za est sa matessi limba sarda, fintzas si su “colpo di glottide”, s’aféresi de /f/, sa sibbilante surda ue àteru sardu la narat sonora, est de noe bidhas de sa Barbàgia e de una vintina tra sa Barbàgia e su Nuoresu/Baroniesu, e de calicun’àtera sa sibbilinta surda, e za no bi ponet meda a cumprèndhere comente funtzionat sa cosa si intendhet àteros Sardos faedhendhe un ‘àtera faedhada.

S’ammisturu, invetze, lassat trassidos candho unu lu faghet apostadamente (comente faghent cun sa “LSC” chi resurtat una zenia de “macedonia”, mancari bona cun licore…) ca tandho unu no podet ischire própriu ite imparare e fàghere imparare! Difatis no currispondhet a peruna faedhada. Ma cussos de sa “LSC” no pessant a chistiones didàticas! S’única cosa chi in parte andhat bene de sa “LSC” est s’iscritura (chi però in parte no iscrient cun critériu ma a “gustibus”) e a imparare cussa za est fàtzile.

Dae chi si depet imparare a l’iscrìere, dae ue cussìgias de cumintzare a l’imparare? A si devent imparare prus ortografias? E pro ite?

A imparare a l’iscríere, si unu est alfabbetizadu fintzas in italianu, si arranzat comintzendhe de isse etotu comente ant fatu unu muntone de Sardos chi ant iscritu a muntones cosa chi, si no l’aiant iscrita comente ant pessadu o crétidu de l’iscríere, no l’aimus mai connota! Oe chi pessamus a su sardu coment’e limba de sa normalidade de sos Sardos, e ca semus in d-unu mundhu alfabbetizadu e amus bisonzu de su manizu iscritu comente mai l’amus tentu, semus chirchendhe una manera unívoca e unitària de iscríere su sardu, totu su sardu e no solu unu “presunto” e presumidu istandard ca, si no ponimus in contu totu su sardu cun sa matessi istima, aprétziu, utilidade e piaghere pro donzi e calesisiat impreu, andhamus male ebbia.

Custu no cheret nàrrere chi no amus bisonzu de unu sardu a manizu comunu. Deo, chentza ispetare una detzisione e ne impositzione política, totu su chi est ispiegatzione in sa Grammàtica de sa limba sarda e in su Ditzionàriu de sa limba e de sa cultura sarda, II editzione, 2015, l’apo iscritu in su sardu de mesania e no in su sardu meu e ne in calecunu “presunto” istandard, ca custu no si format in duas dies “a tavolino” seberendhe cales peràulas pònnere e cales no pònnere, no si faghet mancu in duos annos e ne in vinti. Su sardu chi foedhant in mesania – geo fatzo riferimentu a su chi tenet is piessignos de mesania cun prus firmesa, cussu de su Mandrolisai e se ligendho como in custas errigas – est sa sola foedhada chi faet de ponte inter totu is foedhadas de sa Sardigna: dh’iat a dèpere adotare s’istitutzione amministrativa e política generale de sa Sardigna, a óbbrigu mancari solu po s’istitutzione, ma fata connòschere che a totu is àteras foedhadas a totu is Sardos ma chentza fàere una vírguledha de dannu a mancuna foedhada: noso no teneus perunu bisóngiu de fàere su dannu chi s’Itàlia at fatu (fintzes a is Italianos etotu) fissandhonosi e unu sardu ‘únicu’ coment’e chi is Sardos no si cumprendhaus apare si no faeus deasi. Su sardu est de una semplicidade deasi manna, a paragone de s’italianu, chi mancu si dha immaginaus e is Italianos no si dha podiant mancu bisare po s’issoro! Est chi a noso Sardos mescamente nos’ant ammachiau e fissau a un’italianu únicu e seus ossessionaos po unu “sardo unico” coment’e chi apaus is matessi dificurtades de deghinas de  milliones de abbitantes ispartzinaos dall’Alpe alla Sicilia cun deghinas e chentinajas de dialetos!

De ortografias (naraus, méngius, de iscrituras) de su sardu ndh’aus connotu medas e no est chistione de isceberare tra una ortografia e un’àtera, ma de cumprèndhere comente s’iscritura depet arrapresentare cun precisione su significau

chi sa limba narat: sinono no est iscritura/ortografia bona. Po cussu no est chistione de andhare a gustos (“custu mi praghet, custu no mi praghet”): est chistione de iscríere po chi s’iscritura netzat su significau semànticu e grammaticale chi sa limba narat, faendho is diferéntzias necessàrias tra su foedhare e su iscríere, in pràtiga regularizandho s’iscritura de sa limba e no iscriendho (o chentza iscríere) totu is sonos po comente foedhaus e podeus cambiare in fonética sintàtica.

Est chistione chi tocat a ischire foedhare, a ischire iscríere, a ischire lígere e mescamente a istudiare sa limba (sa cosa chi seus cumprendhendho prus pagu, ca paret chi sa sola cosa importante est s’iscritura e mancari – e a parte is italianismos chentza nesessidade – ammisturaus sa sintassi de s’italianu cun cussa de su sardu!). Si  su sardu, e totu su sardu, est iscritu cun critériu, s’iscritura/ortografia arresurtat unitària e unívoca in totu su sardu, chentza sacrificare mancuna foedhada. S’iscéberu podet èssere solu tra un’iscritura aprossimativa fata, fintzes solu in parte, a “gustos” e una ortografia fata totu cun critériu comente tocat po iscríere cun precisione su significadu chi sa limba narat.

Pro chie non cheret intrare in sa cherta de s’ortografia, ite li dias cussigiare pro si alfabetizare?

Li tio cossizare de si alfabbetizare cun su sardu sou, su chi tenet prus a prove, coment’e pro imparare sa limba etotu e si no iscriet in manera perfeta at a èssere sempre menzus de no fàghere nudha. Ca su chi tocat assolutamente a salvare est sa limba, sa capatzidade de manizare su sardu pro nàrrere sas cosas de sa vida, e no un’iscritura mancari netzessària e fata cun critériu.

Cales ainas ti parent bonas pro cumintzare a imparare su sardu? Cales libros de testu? Cales sitos internet?

No mi chirches internèt. Coment’e ainas / testos de zenia didàtica semus azummai all’anno zero: za bi ndh’at ma a donzi modu semus in artu mare no solu ca semus impantanados in chistiones de iscritura prus de su netzessàriu, a trivas de pare pro abbétias, e de “cale sardu?”, e atacados a su sardu de bidha nostra coment’e bidhúnculos chi no ischimus bídere su sardu de sos àteros in su sardu nostru – e si podet cumprèndhere ca de sardu no amus istudiadu mancu su nostru – e mancari tenimus sa presuntzione puru chi su nostru est su “veru”; ma fintzas, e cun curpa manna, ca nois semus chentza guvernu (ne de limba e ne de àteru, a nàrrere sa veridade), ca sinono si su sardu fit intradu in sas iscolas nessi una paja de oras donzi chida bi aiat àpidu prus presse e incuru fintzas pro fàghere òperas de impreu didàticu, e de seguru tocat a pònnere in contu fintzas de cantos si interessant cun istúdiu e cumpeténtzia pro iscopu didàticu destinadu a sos tres livellos de iscola: pitzinnia, elementares e médias.

Si chircas grammàticas bi ndh’at de su logudoresu, de su nuoresu, de su campidanesu e donzuna est bonu a la connòschere chentza ispetare una grammàtica generale de su sardu (chi puru bi est de su 2008, nessi sa Grammàtica de sa limba sarda, Editore Condaghes) e assumancu pro sas cosas prus urzentes e comunas. Sa mia faghet fonologia e chistiones de pronúntzia e de iscritura, sa morfologia, totu sa sintassi e s’istória, e de totu su sardu, e bi at una bella antologia de testos de totu sas faedhadas, apustis de donzi parte de sa morfologia e de sa sintassi, chi si prestant pro leturas e totu sos esercítzios e, si cumprendhet, fintzas pro imparare peràulas chi no, o pagu, si connoschent.

Ti cossizo de intrare in internèt e de chircare su catàlagu de assumancu sos Editores chi apo fontomadu pro bídere cantu materiale bi at pubblicadu.

Màriu Pudhu, de Illorai, est istudiosu de limba sarda, s’est formadu che a pedagogu e at traballadu che a professore in Santu Giuanne Suèrgiu e in s’Universidade de Casteddu che a formadore de professores de sardu. 

Bidi puru

Cale sardu depo imparare, Roberto Bolognesi?
Cale Sardu depo imparare, Pepe Coròngiu?

Cale sardu depo imparare, Pepe Coròngiu?

Per il ciclo di interviste Cale Sardu?

Intervista a Giuseppe Coròngiu

S’imparòngiu de su sardu, ma fintzas de àteras limbas de Sardigna, est in custu momentu istòricu torrende a èssere unu problema de importu in sa sotziedade isulana moderna.

Sigomente est iscontadu chi chie lu chèrgiat imparare siat semper sardu, e duncas a su nessi faeddet s’italianu, belle totu sos isfortzos e su materiale didàticu sunt pro italòfonos chi cherent torrare a imparare sa limba de su logu pro deghinas de cajones o pro gente chi giai connoschet sa limba ma at bisòngiu de una manera de la iscrìere.

Lìtzitu est a si preguntare cale sardu faeddare? Bisòngiu b’at de l’isseberare?

No est lìtzitu cando est una provocatzione polìtica o sinnu de ignoràntzia. Sa polìtica linguìstica at camminadu e non semus a s’annu zero. A bisu meu, pro faeddare, cadaunu podet seberare su sardu chi connoschet mègius. A bortas est su de sa bidda, a bortas est su chi at intesu de prus. Su sistema pro sa limba sarda prevedit a dies de oe sa libertade in sa pronùntzia.

E chie non tenet perunu ligàmene cun su sardu, dae cale dialetu podet inghitzare a l’imparare?

Pro cussos chi no ant unu sardu ‘domèsticu’ o nativu, o pro sos istràngios, est mègius a comintzare  e a sighire cun su sardu standard. Gasi comente est in cada limba normale.

A podimus ammisturare intre sos dialetos, si implicamus chi non semus nadios sardos? O no andat bene e bisòngiat de isseberare una pronùntzia e unu lèssicu locale ebbia?

Sa limba sarda comuna iscrita est unu sistema abertu e flessìbile a manera bastante. Sa chistione est chi depimus a mala bògia barigare su mundu istrintu de su dialetu e punnare a unu cuntzetu de limba comunitària. Duncas, cada paràula de cada dialetu no est esclusiva de cussu dialetu, ma est de sa limba sarda. E deo la potzo e la depo impreare o nessi cumprèndere. Una limba digna de custu nùmene si fràigat a custa manera. Abandonamus s’auto-colonialismu linguìsticu.

Dae chi si depet imparare a l’iscrìere, dae ue cussìgias de cumintzare a l’imparare? A si devent imparare prus ortografias? E pro ite?

Cursos si nde faghent, non medas, ma bi nd’at. Deo cussìgio de fàghere petzi sos cursos fundamentados subra sa LSC. Sos àteros non serbint a nudda si nono a arressare su protzessu de istandardizatzione. Deo so pro una limba normale chi, comente sas àteras, apat una ortografia ebbia. Chie non narat gasi est unu colonizadu-orientalizadu.

Pro chie non cheret intrare in sa cherta de s’ortografia, ite li dias cussigiare pro si alfabetizare?

 Fàghere unu cursu LSC fatu de gente cumpetente è sèria.

Cales ainas ti parent bonas pro cumintzare a imparare su sardu? Cales libros de testu? Cales sitos internet?

Si podet lèghere sa grammàtica de sa Regione e cussa de Porcheddu, lèghere e cumprèndere sos libros iscritos a norma. Bi nd’amus de bonos e finas clàssicos internatzionales. E medas sunt a in donu e in su giassu ufitziale de sa Regione. Comente blog sinnalo Limba Sarda 2.0 ca est ativu dae su 2011 e isparghinat testos a norma semper apentados.

Giuseppe (Pepe) Coròngiu, de Làconi, est literadu e est istadu diretore de su Servìtziu Limba Sarda de sa Regione Autònoma de Sardigna dae su 2006 a su 2014.

Bidi puru

Cale sardu depo imparare, Roberto Bolognesi?
Cale sardu depo imparare, Màriu Pudhu?

4a Edizione della Festa de sa Limba sarda ufitziale a Bonàrcadu

Anche quest’anno Bonàrcadu ospiterà la Festa de sa Limba sarda ufitziale, promosso dal CSU (Coordinamentu pro su Sardu Ufitziale) promossa in collaborazione con il comune e con innumerevoli associazioni culturali.

La quarta edizione della festa sarà distribuita su due giorni, sabato e domenica, e avrà inizio sabato 23 alle 16:30, in Corso Italia nella sala de S’Ortu Mannu.

I temi annunciati dal CSU sono la questione femminile nella lingua sarda, la crisi dell’editoria in sardo e la contrarietà al nuovo testo unico che il consiglio regionale sta promulgando in tema di politica linguistica. In questi si inseriranno poi dialoghi su poesie, storia medievale, libri, automazione elettronica, di sport e di cinema ovviamente con l’aiuto del sardo, di esperienze professionali e di traduzioni. Ci saranno, inoltre, proiezioni, esibizioni musicali, mostre di prodotti e piatti tipici.

Quest’anno si coglierà un’importante occasione, poiché la Festa de sa limba sarda ufitziale si svolgerà nella giornata europea delle lingue, promossa dal Consiglio europeo negli stati membri. In Sardegna il referente per l’organizzazione sarà, per l’appunto, il CSU.

L’entrata alla manifestazione è gratuita e sarà possibile mangiare a prezzi popolari.