Tàtari, Monumenti Aperti 2018: cando su sardu est rebellia

Sa grandu initziativa de su comunu de Tàtari, chi como est giai una manifestada collaudada dae annos, non bidet galu perunu tretu riservadu a sas limbas de Sardigna. Una làstima pro un’initziativa chi movet mìgias e mìgias de persones a inghìriu a sos monumentos tataresos.
Di fatis totu sa propaganda, totu sos manifestos, totu sos messàgios pùblicos in sas retzas sotziales sunt totus iscritos in italianu.

Nudda l’ant iscritu in sardu, comente a chèrrere lantzare su messàgiu de èssere in unu non-logu cale si siat de s’Itàlia e non in unu logu pretzisu de sa Sardigna, cun monumentos suos de cada època antis de sa parèntesi, galu aberta, de sa periferitzidade italiana.

Fotografia de Charles Gauche

Nudda mancu in tataresu, sa limba galana locale chi est unu bantu pro gente meda chi at cumpresu s’importu suo in sa “ecologia” linguìstica mundiale, e chi lu diat pòdere èssere pro àtera gente chi galu no ischit su balore e sa singularidade de sa limba turritana.

Sa manifestada difùndida at a èssere acumpangiada dae mùsicos, pintores, iscultores, draperis e assòtzios culturales. A dolu mannu, custa bia, belle nemos de sos partetzipantes at iscritu su manifesteddu suo in carchi limba de Sardigna. Intre sos chi ant a partetzipare, solu s’assòtziu de su cuncordu polìfonicu Nova Euphonia, dirigidu dae sos mastros Irene Dore e Nicola Vandenbroele, at chèrridu iscrìere su manifestu suo in sardu, chi podides mirare carchende inoghe.

S’isperu de cada amantiosu de sas limbas nostras est chi, pro sa manifestada de Monumenti Aperti de su 2019, cada comunu chi organizet s’eventu potzat inghitzare a iscrìere sa propaganda in sardu, unu bellu sardu iscritu bene, o in cale si siat àtera limba de Sardigna.