Cale sardu depo imparare, Roberto Bolognesi?

Per il ciclo di interviste Cale Sardu?

Intervista a Roberto Bolognesi

S’imparòngiu de su sardu, ma fintzas de àteras limbas de Sardigna, est in custu momentu istòricu torrende a èssere unu problema de importu in sa sotziedade isulana moderna.

Sigomente est iscontadu chi chie lu chèrgiat imparare siat semper sardu, e duncas a su nessi faeddet s’italianu, belle totu sos isfortzos e su materiale didàticu sunt pro italòfonos chi cherent torrare a imparare sa limba de su logu pro deghinas de cajones o pro gente chi giai connoschet sa limba ma at bisòngiu de una manera de la iscrìere.

Lìtzitu est a si preguntare cale sardu faeddare? Bisòngiu b’at de l’isseberare?

Su sardu chi bolet imparadu est cussu prus acanta a is sentidos tuos.

E chie non tenet perunu ligàmene cun su sardu, dae cale dialetu podet inghitzare a l’imparare?

Su sardu qui ddi benit prus fatzile a intender. Su sardu de sa gente qui tenet a ingiriu suo.

A podimus ammisturare intre sos dialetos, si implicamus chi non semus nadios sardos? O no andat bene e bisòngiat de isseberare una pronùntzia e unu lèssicu locale ebbia?

Pro unu qui non est sardu, non ddi faet nudda cale sardu imparat. Fintzas un’ammesturu andat bene. E andant bene puru is interferentzias de ateras linguas, a su mancu in s’incumentzu. Sa cosa prus de importu est a ddu praticare, su sardu. E est pro cussu ca est semper mellus a si ponner cun sa bariante qui unu intendet de prus. Is linguas bolent imparadas in sa manera prus naturale possibbile, come faent is pipios.

Dae chi si depet imparare a l’iscrìere, dae ue cussìgias de cumintzare a l’imparare? A si devent imparare prus ortografias? E pro ite?

Sa cosa prus de importu est a arribbare a tenner una cumpetentzia passiva. Duncas ascurtare e legher meda. Legher totu su pagu chi s’agatat. Pro imparare a scrier, pro unu qui non est sardu, b’at prus tempus qui non sartitzu. Cando amus a tenner un’ortografia ufitziale nde torramus a faeddare.

Pro chie non cheret intrare in sa cherta de s’ortografia, ite li dias cussigiare pro si alfabetizare?

Legher totu su qui agatat, ma prus que a totu sa pagu literadura bona qui tenimus.

Cales ainas ti parent bonas pro cumintzare a imparare su sardu? Cales libros de testu? Cales sitos internet?

Libros de testu bonos fintzas a immoe non nd’apo bidu. Ma non apo ne.mancu bidu totu. Legher literadura, contos e cosas interessantes. E a si ghetare in mesu a is discussiones. Non at a morrer nemos dae is faddinas de unu qui est incumentzende.

Roberto Bolognesi, de Biddamassàrgia, est unu linguista laureadu in s’universidade de Amsterdam, in ue at fatu chirca, e chi como insingiat latinu in Olanda. 

Bidi puru

Cale sardu depo imparare, Pepe Coròngiu?
Cale sardu depo imparare, Màriu Pudhu?