Tèmpiu, Bolmea: una fràbbica liata a lu locu

Stabilimento Bolmea
di Luigi Piga

Lo scorso anno è stata detta la parola fine sulla vecchia ZIR di Tempio Pausania con uno stanziamento di 2,3 milioni di euro al fine di completarne definitivamente la liquidazione. Ancora oggi appare piuttosto incerto il futuro dell’area industriale, di fatto a totale carico del Comune di Tempio Pausania, elemento che certamente non ne facilita il rilancio.

In una situazione piuttosto critica, l’apertura nel corso del 2016 dello stabilimento Bolmea S.r.l, a otto anni dall’insediamento dell’ultima impresa produttiva nella ZIR, rappresenta una nota positiva per il tessuto socio-economico tempiese.

Ho visitato l’impianto produttivo Bolmea, situato in uno degli ultimi lotti al margine dell’area industriale, direzione “Tre Funtani”, dove alcuni giovani soci galluresi producono, confezionano e distribuiscono gelati con un proprio marchio da circa due anni. Il punto commerciale, situato nel Corso Matteotti di Tempio Pausania, è stato attivato a settembre 2015, pochi mesi dopo la conclusione dei lavori nello stabilimento.

Per saperne di più sulla storia di questa realtà produttiva, ho incontrato uno dei fondatori, il tempiese Marcello Muntoni, 37 anni, laureato in Economia e con precedenti esperienze lavorative di rilievo, come i tre anni ad Istanbul per conto della MDA Consulting. Gli altri soci lavoratori sono calangianesi: Claudia Brigaglia, 29 anni, Maurizio Campus, 38 anni, Piero Corda, 44 anni, ai quali si aggiungono altri due lavoratori dipendenti.

La visita è stata l’occasione per osservare la tecnica dei cicli produttivi e per discutere con Muntoni riguardo questa attività economica in forte ascesa.

Il gelato Bolmea si basa su un approvigionamento ed un primo trattamento del latte vaccino proveniente ogni giorno da Perfugas, tendenzialmente dalla prima mungitura. La fase di pastorizzazione rappresenta una delle principali innovazioni: il latte viene portato da 85° a 4° in meno di 2 minuti in luogo di circa due ore. L’impiantistica (dell’azienda italiana FDB) assicura una capacità di trattamento fino a 800 litri/ora.

Saluti Marcello, com’è nàta Bolmea?

L’idèa palti d’allonga. Ghjà illu 2009 eru pinsendi di frabbicà gelati, ma vi sò stati tempi longhi comu ispissu capittighja, pa diffarenti muttii.

Ci ni poi faiddà?

Celtu, l’idèa mea è nata faiddendi cun un vecchju amicu (Dario Fossati, milanesu, è in palti in Bolmea a livellu simbòlicu cu lu 2%, ndr) chi pa trabaddu cunniscia bè cun bè lu mundu di li gelati in scàla industriali: difatti è stata una di li passoni chi ha trabaddatu a lu pruzessu di ottomazioni pa contu di Algida; propiu da chi sò isciuti umbé di cunsiddi impultanti pa chissa chi era l’idèa mea, a lu cumenciu siguramenti no chjara e cu un caminu tuttu inn’alzata. Mi desi calche cunsiddu, comu muimmi, ma no è statu faccili pa nudda, palchì a palti sapè bé lu chi ‘oi fa o no voi fa, pa cumincià vi oni capitali! Chena chissi no s’anda a locu. Sciuarà di impignammi in un prugghjettu in Saldigna è statu naturali: lu sonniu meu è sempri statu chissu di fa l’imprisàriu, e trabaddà cu lu locu e pa lu locu undi socu smannatu. Aemu umbé di pussibilitài, chinci in Gaddura comu in tutta la Saldigna. Difatti, lu latti chi trattemu arrea da l’Anglona, di precisu da Pelfica, e guasi tuttu l’altu chi entra in chista fràbbica, oltri la folza trabaddu, è fattu in Saldigna: brucciata, miciuratu e frutta sò saldi.

Hai mintuatu li capitali chi selvini: undi l’aeti cilcati?

Aemu pruppostu un prugghjettu a Invitalia (ex Sviluppo Italia) un agenzia liata a lu Ministeriu di l’Accunumia italianu. Lu primmu prugghjettu cu la dummanda l’aiami mandatu ghjà illu 2009.

Iddhi diani dunca punì l’acchitti pa scummittì innantu a lu prugghjettu Bolmea?

Si, ma no tutti. Invitalia trabadda cu la Legghj n. 185/2000 innantu a l’agghjutu a li ciòani impresari, punendi una palti di li dinà a fundu paldutu e una cun cundizioni licèri. Chjaramenti un’alta bona palti è a garrigu nostru e anda turràta cu l’intaressu; a chista s’agghjunghj la spèsa pa l’IVA, chi in un prugghjettu come lu nostru pesa e no pocu.

Comu funziona Invitalia? A palti la chistioni finanziaria, puru iddhi ani culpi illi tèmpi longhi: a la fini sò passati 6 anni da la primma dummanda a candu aeti abbaltu.

Lu prugghjettu Bolmea è statu apprùatu una primma olta illu 2011, ma puru chinci la cosa è più imbuliata di cantu possia parì; l’appròu di Invitalia no li custrigni da subitu, pa lu mancu finz’ a candu no si ponarani li filmi illu cunvèniu.

Pudemu dì chi v’è un tempu di pròa?

Dimu di si. La dilibàra d’Invitalia è arriata illu 2011 ma da chissu momentu vi passani 24 mesi, lu tempu chi aemu autu pa pisanni la fràbbica. Invitalia, parò, s’ha presu puru 11 mesi pa la filma di lu cuntrattu, pa chistu aemu subitu dummandatu chi ci lacassini lu mattessi tempu. Invitalia, ghjustamenti, ci l’ha acculdatu. La fràbbica, dunca, è stata cumprita a fini 2014.

Intantu chi la fràbbica e la pràttica cun Invitalia sighiani, aeti cuminciatu a favvi cunniscì, passu passu.

Si, illu 2013 aemu fattu in manera di fa cunniscì lu gelatu Bolmea a Monti di Mola (Costa Smeralda), unde Harrods. Aiami lu locu nostru undi aemu fatt’ assagghjà lu gelatu pripparatu in Tèmpiu e falatu cu borsi-frigo. Poca roba, ma è statu impultanti pa cumincià a fa cunniscì lu chi dapoi saria divintatu Bolmea – Soffici Bontà.

Poi è arriatu l’accoldu cu un altu imprisàriu timpiesu, Carlo Balata, e la catena “Marcello” (la ditta pidda lu nommu da Balata minnanu, ndr). Pur’ iddu ill’anni ’60 aia cuminciatu cun pocu e s’è smannatu abbrendi puru fora Tèmpiu. Unde Marcello abà si poni cumparà li gelati ‘ostri, comu puru inn’alti bruttéi di Tèmpiu.

Si, aemu strintu un accoldu puru cun “Marcello” e da lu mesi di triula di l’annu passatu lu gelatu si po agattà illi bruttéi di lu Sig. Balata.

Paltugnu mannu e cummèlciu. Un liamu chi in Saldigna ill’ultimi 20-25 anni è statu siguramenti schilibratu, più e più in celti lochi. Una chistioni chi palti da allonga, da una tilziarizzazioni di l’accunumia salda pocu impustata innant’ a lu chi silvia a la Saldigna. Bolmea ha chjusu accoldi puru cun chistu tipu di paltugnu. Com’è andendi?

La chistioni di lu paltugnu mannu è difficultosa palchì in umbè di lochi è chjaru chi s’è pilmissu d’abbrinni finza che troppi e cun pochi reguli. No più pa prodotti chi chinci no aiami o pa aè un pocu più di scioaru, ma ha tuccatu tuttu lu chi è magna e bì fendi, passu passu, sparì bruttéi minori e no solu chissi. Pudemu dì chi in chistu momentu lu paltugnu di chista scèra òffri pussibilitài di malcatu in più e, più impultanti, no sciaccia lu chi è lu ‘alori di lu trabbaddu chi femu. Bisogna parò sta attinziunati: in casu cuntrariu, no aria nisciun sensu riscì a’è più malcatu tirendini un valori mal pacatu. Aemu chjusu più accoldi e chistu ci pilmettì siguramenti di carragghjà una bona palti di la produzioni. Faiddemu in chistu momentu di un 50%.

Linga, identitài e malcatu. Aemu più d’una olta faiddatu di smannà lu malcatu di rifirimentu, pa primmu chissu di lu locu undi la fràbbica mattessi pruduci. Prudotti saldi, impresari saldi, fattu in Saldigna…palchì no puru una palti di pubblicitài in Linga, Gadduresa e Salda? È una pussibilitài chi tiniti in contu pa un dumani?

Si, vi semu rasgiunendi da un pocu. La chistioni ci intaressa e saria più ghjustu. Siguramenti, parò, stendi in un malcatu cun legghj italiani, li talghitti doarani aè pa folza una celta palti in linga italiana, ma v’è siguramenti la manera pa signalà puru da chissu puntu di ista lu prodottu nostru chi è, comu hai dittu tu, tuttu saldu ed è ghjustù vulè vindì punendisi cu la linga chi ca’ cumparigghja faedda dugna dì.

In ultimèra, chjudimu cun un alta nuitài di Bolmea. Chistu ‘statiali aeti abbaltu ill’areopoltu di L’Alighera?

È un passagghju impultanti, la situazioni è bastanti critica ma noi pinsemu chi pa l’areopoltu vi siani boni pussibilitài di ripiddassi: semu spiranzosi innant’ a chistu. Pa un impresa minori comu la nostra chi è smannendi a poc’a pocu cridimu sia statu fattu un passu innanzi mannu illu caminu nostru. L’auguriu, pa noi cantu pa tuttu lu sassaresu, è chi la situazioni in Fertilia possia middurà e turrà a lu chi aemu cunnisciutu ill’anni pàssati, cussì comu middòria tuttu lu sistema di li traspolti in Saldigna, in lu chi è muissi pa li Saldi e pa un avvantàgghju turisticu.

Tratto da Zinzula.it al link

Tempio: recita di fine anno militarizzata

Scatto dalla mostra documentaria “Educati alla guerra. Nazionalizzazione e militarizzazione dell’infanzia nella prima metà del Novecento“, a cura di Gianluca Gabrielli.

Lunedì 26 a Tempio Pausania, in occasione della recita di fine anno nella Scuola dell’infanzia “Maria Assunta”, comunemente nota “da Vico”, i bambini hanno intonato “Dimonios”, l’inno della Brigata Sassari.

Nel corso delle ultime settimane, le educatrici hanno fatto preparare ai bambini e bambine dell’istituto gestito dalle Missionarie Figlie di di Gesù Crocifisso la consueta recita di fine anno nella quale è stato appunto incluso l’inno. La Congregazione in questione è stata fondata da Mons. Salvatore Vico l’8 dicembre 1925.

Questo non è l’unico episodio di indottrinamento militare sui bambini avvenuto di recente a Tempio. In occasione dell’inaugurazione del Palazzetto dello Sport, lo scorso 9 aprile, dopo i saluti dell’amministrazione e la benedizione del vescovo Sanguinetti, le majorettes hanno marciato sulle note di “Dimonios” in versione remix.

A questo link è possibile reperire l’audio della recita in questione.

Fonte

Tempio, Scuola dell’infanzia: recita di fine anno militarizzata con “Dimonios” (audio)

Tempio: presentazione del dossier sul PISQ

Oggi nell’Aula Magna della Biblioteca G.M. Dettori di Tempio Pausania, il Fronte Indipendentista Unidu ha presentato il 1° Dossier sul Poligono d’Addestramento Interforze del Salto di Quirra (PISQ). Il documento è stato realizzato dal Tavolo di lavoro “Economia, salute, ambiente, territorio” del movimento A Foras – Contra a s’ocupatzione militare de sa Sardigna.

E’ stata ospitata a Tempio la presentazione del lavoro svolto negli ultimi mesi, anche in vista del successivo appuntamento che si è svolto a Cagliari il 2 giugno 2017: una lunga giornata di sensibilizzazione e partecipazione popolare con A Foras Fest.

Il Dossier sul PISQ è stato realizzato per la manifestazione del 28 aprile 2017, “Sa Die de sa Sardigna contra s’ocupatzione militare”, lanciata da A Foras proprio a Quirra. Il lavoro è il frutto dell’impegno di decine di militanti attivi in A Foras che hanno partecipato nel corso dei mesi al Tavolo di lavoro citato, uno dei vari ambiti di studio e approfondimento.

Sono sei in tutto i Tavoli di lavoro che si occupano a 360° del tema della militarizzazione della Sardegna. Dal Tavolo Scuola e Università a quello dedicato al DASS – Distretto Aerospaziale della Sardegna, passando per l’RWM, la fabbrica di armamenti di Domusnovas nota per rifornire prevalentemente l’Arabia Saudita impegnata nell’aggressione allo Yemen.

Il Dossier PISQ è stato illustrato da Michele Salis, militante di A Foras che ha curato la parte riguardante le ricadute economiche, oltre alla revisione complessiva dell’intero Dossier, e da Luigi Piga, del Fronte Indipendentista Unidu, che si è occupato della parte storica e demografica.

Inoltre, sono stati presentati e dibattuti anche gli altri capitoli del Dossier PISQ: il procedimento penale in corso a Lanusei “Veleni di Quirra” e il richiamato progetto DASS.

La presentazione è stata ripresa a  cura di Radio Tele Gallura ed è in programmazione su RTG per una settimana. Oggi a partire dalle ore 19:35.

Tempio, Dossier PISQ: video presentazione Biblioteca G.M. Dettori (22/05/2017)

Tempio, sciopero Sugherificio Ganau. Il dramma degli operai tra esuberi e arretrati

Una foto della manifestazione

Come preannunciato, nella mattinata di ieri a partire dalle 07:30, i lavoratori e lavoratrici del Sugherificio Ganau hanno scioperato con una manifestazione indetta da CISL-CGIL.
La crisi del Sugherificio nelle scorse settimane è esplosa nella sua drammaticità, con la proprietà che ha comunicato il licenziamento di 79 lavoratori, atto non ratificato dai sindacati e che comunque dovrà esser sottoposto a votazione da parte dei lavoratori. Oltre agli eventuali licenziamenti, un futuro a tinte fosche anche per i lavoratori rimanenti sui quali tuttora pesano come macigni diverse mensilità arretrate.

La situazione appare la punta dell’iceberg per una crisi del sughero che, dopo la chiusura di centinaia di piccole attività industriali e artigianali, ora tocca pesantemente anche un’azienda multinazionale leader nel settore già interessata, però, da licenziamenti (46) agli inizi del 2014. Segnali inquietanti nonostante i quali la proprietà considerava l’azienda come sanissima. Seppur sofferte, si trattava di “semplici” decisioni aziendali nella combinazione ottimale tra fattori produttivi alla luce dell’ammodernamento degli impianti.

In circa tre anni, però, la forza lavoro impiegata si è quasi dimezzata, nonostante ancora nel 2013 il Sugherificio Ganau fosse al primo posto in Gallura nella propria categoria per Valore Aggiunto. Un crollo delle condizioni economico-finanziarie del Sugherificio che richiede un intervento prima di tutto in termini di chiarezza e trasparenza: fino a pochi mesi fa, difatti, proprietà e sindacati negavano uno stato di crisi, tanto più così profondo e preoccupante. Allo stesso modo, forti dubbi riguardano un Piano industriale poco chiaro che allo stato attuale si baserebbe unicamente sui licenziamenti.

Circa un centinaio gli operai che hanno scioperato di fronte ai cancelli dello stabilimento, accompagnati da familiari e conoscenti solidali con la causa. Tutte le parti politiche tempiesi, di maggioranza, opposizione e indipendentisti, hanno solidarizzato con gli operai e rilasciato diverse dichiarazioni.

Il Fronte Indipendentista Unidu nelle scorse settimane aveva criticato i sindacati italiani per un mancato intervento deciso a tutela dei lavoratori che sarebbe dovuto arrivare già da alcuni anni, dati gli evidenti segnali di forte crisi. Il FIU ha comunque doverosamente risposto all’appello dei lavoratori e lavoratrici del Sugherificio, ponendosi a disposizione degli operai per proseguire la lotta. Una battaglia sia per un intervento deciso di RAS e Assessorati competenti al fine di prevedere i dovuti ammortizzatori sociali per tutelare delle condizioni di vita dei lavoratori in caso del perdurare di insolvibilità dell’azienda, ma – obiettivo prioritario– l’intervento deve mirare ad un mantenimento dei posti di lavoro e il rilancio della produzione del secondo Sugherificio più grande in Sardegna.

La questione infatti – ha dichiarato il Fronte Indipendentista Unidu– non riguarda solo il dramma dei 79 posti di lavoro in esubero per l’azienda e l’opposizione a questa scelta, ma anche l’immediato con gli operai che complessivamente continuano a vantare fino a 4 mensilità arretrate. Su questo urge chiarezza e intervento immediato. Gli operai hanno il diritto a vedere percepito il salario frutto del loro lavoro.

Solidarietà e supporto sono arrivati anche dal Movimento Pastori Sardi. L’intervento di Mario Carai ha rimarcato come la situazione sia l’epilogo di una sofferenza economica che miete vittime già da diversi anni, a dimostrazione che la sofferenza e l’abbandono delle aree rurali, considerate solo per speculazioni come l’eolico che abbondano in Gallura, finiscano per riversarsi alla lunga su artigianato, industria e servizi. Anche in questo caso non sono mancate le stoccate ai sindacati confederali.

Da sottolineare, in negativo, l’assenza totale di amministratori locali dei Comuni dell’Alta Gallura, eccezion fatta per Tempio.

In tarda mattinata, una delegazione di operai, sindacalisti confederali (locali e i vertici “regionali”) è stata ricevuta dalla proprietà Ganau per un incontro alla presenza anche di rappresentanti di Confindustria. La proprietà ha parlato unicamente di alcuni posti di lavoro che potrebbero essere salvati.
Confederali e operai hanno replicato con uno stralcio totale di 79 licenziamenti, ribadendo che se si dovesse giungere ad un punto di rottura con l’azienda che mantiene le posizioni, venga quantomeno avviato l’iter per la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria. Sul punto, la proprietà parla di mancati requisiti per potervi accedere.
Al contrario la CGIL – per voce della delegata provinciale Luisa Anna Di Lorenzo- ha chiaramente detto di fronte agli operai che stante le informazioni in loro possesso vi siano tutti i requisiti per percorrere, anche, quella strada. Gli operai si sono detti pronti ad una nuova mobilitazione nei prossimi giorni.

Il prossimo incontro tra impresa, lavoratori e parti sociali è previsto per lunedì 8 maggio.

È possibile trovare l’articolo anche al link: http://www.zinzula.it/tempio-sciopero-sugherificio-ganau-il-dramma-degli-operai-tra-esuberi-e-arretrati/